— Subvencións proxectos de enerxías renovables. Ata 26/06/2021

Información da axuda

Derogada / Fóra de prazo

 

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Pode consultar/descargar este resumo da Resolución e a Resolución completa na ligazón “Web”

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder‑Galicia 2014-2020. Axencia Instituto Enerxético de Galicia. DOG Nº 96, 25/05/2021

OBXECTO

1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).

PERSOAS BENEFICIARIAS

1. Poderán acceder á condición de beneficiarias das presentes subvencións:
a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas dos sectores excluídos do ámbito de aplicación do Regulamento (UE) núm. 651/2014, do 17 de xuño de 2014, no seu artigo 1.3, entre as que figuran:
a) As empresas do sector da pesca e da acuicultura segundo se recolle no Regulamento (UE) núm. 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013.
b) Aquelas que operan na transformación e comercialización dos produtos agrícolas:
– Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.
– Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade dela se repercuta
aos produtos primarios.

3. Non poderán ter condición de beneficiarias as empresas que operan no sector de produción agrícola primaria coas actividades incluídas na sección A do CNAE-2009 e, en concreto, as clases desde a 1.11 á 02.40, ambas excluídas como beneficiarias.

GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DAS AXUDAS

1. Son subvencionables:
a) O equipamento principal de xeración enerxética (paneis solares, bomba de calor, caldeira…). No caso da biomasa, o custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas).
b) O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema.
c) O custo do sistema de almacenamento do combustible.
d) O custo do sistema de alimentación do combustible.
e) O custo de montaxe e conexionado.
f) No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captación do recurso xeotérmico: sondeos, intercambiadores, acumuladores, tubaxes, outros.
g) No caso de redes de distribución de calor con biomasa, o custo da rede de distribución de enerxía térmica (ata a sala de caldeira existente se se conecta a ela ou, no caso contrario, ao punto de entrada ao edificio) e, se for o caso, o custo dos sistemas para a conexión coas salas de caldeiras existentes. A obra civil necesaria da sala de caldeiras.

A INTENSIDADE MÁXIMA DA AXUDA , SEGUNDO O TIPO DE BENEFICIARIO

Beneficiarias Porcentaxe máxima de axuda
-Entidades locais 80 %
-Entidades xurídicas sen ánimo de lucro (que non realicen actividade económica) 80 %
-Empresas, as súas agrupacións e asociacións, así como entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e no caso de medianas empresas en 10 puntos porcentuais 50 %

2. A contía máxima da axuda por proxecto de biomasa será de 250.000 €. En proxectos de aerotermia e xeotermia, a axuda máxima será de 100.000 € e en solar térmica 15.000 €.

3. A contía máxima por beneficiario será de 500.000 €.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación termina o  do 26 de xuño de 2021.

  • Facebook
  • Twitter