— Subvenciones proyectos de energías renovables. Hasta 26/06/2021

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

 

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución y la Resolución completa en español el enlace “Web”

RESOLUCIÓN del 11 de mayo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvencones para proyectos de energías renovables térmicas, para el año 2021, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder‑Galicia 2014-2020. Agencia Instituto Energético de Galicia. DOG Nº 96, 25/05/2021

OBXECTO

1. O obxecto destas bases é apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamentos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte enerxética a xeotermia, a aerotermia e a solar térmica (código de procedemento IN421G).

PERSOAS BENEFICIARIAS

1. Poderán acceder á condición de beneficiarias das presentes subvencións:
a) As entidades locais de Galicia e entidades delas dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas dos sectores excluídos do ámbito de aplicación do Regulamento (UE) núm. 651/2014, do 17 de xuño de 2014, no seu artigo 1.3, entre as que figuran:
a) As empresas do sector da pesca e da acuicultura segundo se recolle no Regulamento (UE) núm. 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2013.
b) Aquelas que operan na transformación e comercialización dos produtos agrícolas:
– Cando o importe da axuda se determine en función do prezo ou da cantidade de produtos deste tipo adquiridos a produtores primarios ou comercializados polas empresas interesadas.
– Cando a axuda estea supeditada a que unha parte ou a totalidade dela se repercuta
aos produtos primarios.

3. Non poderán ter condición de beneficiarias as empresas que operan no sector de produción agrícola primaria coas actividades incluídas na sección A do CNAE-2009 e, en concreto, as clases desde a 1.11 á 02.40, ambas excluídas como beneficiarias.

GASTOS SUBVENCIONABLES E CONTÍA DAS AXUDAS

1. Son subvencionables:
a) O equipamento principal de xeración enerxética (paneis solares, bomba de calor, caldeira…). No caso da biomasa, o custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas).
b) O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema.
c) O custo do sistema de almacenamento do combustible.
d) O custo do sistema de alimentación do combustible.
e) O custo de montaxe e conexionado.
f) No caso da enerxía xeotérmica, o sistema de captación do recurso xeotérmico: sondeos, intercambiadores, acumuladores, tubaxes, outros.
g) No caso de redes de distribución de calor con biomasa, o custo da rede de distribución de enerxía térmica (ata a sala de caldeira existente se se conecta a ela ou, no caso contrario, ao punto de entrada ao edificio) e, se for o caso, o custo dos sistemas para a conexión coas salas de caldeiras existentes. A obra civil necesaria da sala de caldeiras.

A INTENSIDADE MÁXIMA DA AXUDA , SEGUNDO O TIPO DE BENEFICIARIO

Beneficiarias Porcentaxe máxima de axuda
-Entidades locais 80 %
-Entidades xurídicas sen ánimo de lucro (que non realicen actividade económica) 80 %
-Empresas, as súas agrupacións e asociacións, así como entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica. No caso de pequenas empresas, a axuda incrementarase en 20 puntos porcentuais e no caso de medianas empresas en 10 puntos porcentuais 50 %

2. A contía máxima da axuda por proxecto de biomasa será de 250.000 €. En proxectos de aerotermia e xeotermia, a axuda máxima será de 100.000 € e en solar térmica 15.000 €.

3. A contía máxima por beneficiario será de 500.000 €.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación termina o  do 26 de xuño de 2021.

  • Facebook
  • Twitter