Consultoría

De confianza. Porque a nosa experiencia, profesionalidade e compromiso lévannos a atopar a solución máis favorable, sexa cal for a túa circunstancia: cooperativa, industria, asociación, persoa socia, emprendedora ou asalariada.

OS NOSOS VALORES

Persoal técnico cualificado

Experiencia e coñecementos

Vinculación co eido cooperativo

Especialización no eido agroalimentario

Acceso directo a novidades xurídicas e económicas

Tratamento personalizado

Confidencialidade

Asistencia Letrada

ASESORÍA

calculator-385506_1920

CONTABILIDADE

Esquece os números. Non te distraias do importante.
Os nosos asesores encárganse das solicitudes, de ordenar e clasificar a documentación da túa empresa, sen esquecer a presentación das contas anuais ante os órganos sociais.

laptop-3196481_1920

FISCALIDADE

Xamais se che pasará o prazo das túas obrigacións fiscais e, para que o impacto sexa o máis favorecedor posible, analizamos o peso da carga fiscal sobre as operacións económicas que require a túa actividade.

money-2724241_1920

AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Elaboramos dossieres informativos coas axudas de interese para os distintos sectores produtivos. Tramitamos e efectuamos o seguimento das axudas e subvencións dos nosos clientes.

Estamos autorizados para tramitar solicitudes da PAC.

job-interview-3410427_1920

LABORAL

Realizamos nóminas, contratos e liquidacións de persoal e asesoramos en cuestións de aplicación e actualización de convenios e inspeccións laborais.

PROXECTOS DE FUSIÓN, INTERACCIÓN, CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN

O dimensionamento, os proxectos de fusión e interacción cooperativa están afianzándose na mentalidade conxunta como resposta ante os múltiples actores que interveñen nos procesos de elaboración e comercialización, cada vez máis competitivos.

Os trámites, esixencias, reunións, aportacións e diplomacia necesarios nestos casos, así como  nas interaccións e procesos de constitución/disolución exitosos, requiren de mediadores e executores plenamente capacitados.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E REGULACIÓN DE RÉXIME INTERNO

Non se modifican a miúdo os Estatutos dunha cooperativa pero cando é necesario, sabemos que pasos dar?, cal é o procedemento idóneo?, os tempos?…

Descoñecer ou obviar parte da normativa podería levar a cometer erros insalvables.

SOSTIBILIDADE

A Sustentabilidade é a satisfacción das necesidades actuais sen comprometer a capacidade das xeracións futuras, garantindo o equilibrio entre crecemento económico, coidado do medio ambiente e benestar social.

O desenvolvemento sostible mantén este equilibrio sen poñer en perigo os recursos do mañá, e contempla a sustentabilidade social, que busca a cohesión e estabilidade da poboación; a sustentabilidade ambiental, que trata de preservar a biodiversidade sen renunciar ao progreso económico e social, e a sustentabilidade económica, que se encarga de que as actividades que buscan a sustentabilidade ambiental e social sexan rendibles.

medio-ambiente

MEDIO AMBIENTE

Estudos e diagnósticos de Impacto e Xestión Ambiental.

Diagnósticos de Xestión Enerxética. Identifican os consumos enerxéticos (térmicos e eléctricos) rexistrados no desenvolvemento do proceso produtivo, co fin de establecer así un consumo medio sectorial, e nunha fase posterior, identificar as medidas de aforro e eficiencia enerxética.

Análise de Ciclo de Vida. Pegada de carbono.

consultoria-6

SOSTILIDADE

Informes de Sustentabilidade da agroindustria alimentaria.

Informes técnicos: fitosanitarios, fertilización, residuos.

Valoracións agrarias.

Enerxías renovables: Solar térmica, Biomasa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

A RSE é un movemento que promove nas empresas a conciencia de velar pola satisfacción e cumprimento das expectativas de todos os grupos de interese (stakeholders) cos que interactúa. É un concepto moi beneficioso para o progreso da sociedade, pois contribúe á mellora da competitividade das empresas ao combinar criterios de eficiencia, sustentabilidade e igualdade de oportunidades.

consultoria-7

DIAGNÓSTICOS DE RSE

consultoria-8

MEMORIA DE RSE

consultoria-9

DIAGNÓSTICOS DE OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

“Unha interpretación contable, fiscal ou laboral equivocada pode afundir unha cooperativa de éxito. É imprescindible asegurarse de confiar a túa empresa a profesionais expertos, coñecedores do sector”.

carlos

Carlos Ares

Tfno/Whatsapp: 607 200 420

Mail: cares@agaca.coop