Política de privacidade

Dende UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación presentaámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estas debidamente informado/a acerca de como compilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratado sde conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais e, en concreto, ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén no refernte á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade proporcionarache a información necesaria para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

1. QUEN É RESPONSABLE DO TRATAMIENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, informámosche de que UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con CIF: ESF15156557 é o responsable do tratamento dos mesmos, aís como da súa identificación.

Dende UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA comprometémonos ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMAMOS?

Dende UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA informamos a través da páxina web www.agaca.coop no apartado correspondente á política de privacidade. Más información en “Aviso Legal”.

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos personais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nós.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a Política de Cookies en la web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente poidamos acceder.
 • Os datos que se deriven de la relación contractual ou precontractual que manteñas con nós, incluída a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tras obter o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do tercero en cuestión.

4. ¿CÓMO TRATAMOS LOS DATOS?

En UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA tratamos os teus datos personais siempre en estricto cumplimiento de la legislación vigente. Ademais, informamos de que contamos con s medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo con iso que so accederán aquelas personas que teñan autorización, los manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos oos sistemas e servizos de tratamento de datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos personais.

5. CAL É A LEGITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicamos que podes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) cando nos tiveses outorgao o teu consentimento ou ben se trate decomunicacións comerciais referentes  a produtos ou servizos similares aos prestados con anterioridade polo responsable do tratameno dos teus datos.

No suposto caso de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, podes notificarnos por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun prazo de 1 mes dende o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola túa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

No caso de recibir comunicacións por estes medios informamos que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se nones  a persoa destinataria indicada, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

7. CANTO TIEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que dende UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GELAEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA compilamos por calqeura medio conservarase mentres o/a interesado/a non solicite a súa supersión.

Así mesmo, serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento respectando en calquera caso os prazos legais de conservación. C0ncluído este período, os datos persoais serán elimninados de todos os sistemas de UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA.

8. COMUNICACIÓN DE DATOS

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan a consecuencia dunha obriga legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos personais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado/a para que, se procede, nos prestes  o teu consentimento.

Para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, dende UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA pode ser necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións. Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou dalún xeito legalmente admitido e que permite acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que  o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instruccións e non os aplicará ou usará cun fin distinto ao que figure en dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9. DEREITOS DAS PERSOAS INTERESADAS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: PPoder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA en RÚA TOMIÑO, 22 ENT., , 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou mediante correo electrónico a  derechoslopd@agaca.coop.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. No entanto, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informar de que é posible retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar a túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa Identidade.

Recordar, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos: Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente::

ACTIVIDADE DE TRATAMIENTO

FINALIDADE DO TRATAMIENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Xestión laboral propia. Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL. Relación contractual.
Xestión fiscal e contable propia. Tratamento necesario para o cumprimento das obligacións fiscais e contables. Relación contractual.

Obriga legal para o/a responsable.

Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Xestión de contatos. Tratamento dos datos para poder manter comunicacións con interesados/as. Relación contractual.

Intereses legítimos prevalentes del/a responsable o de terceros/as.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Prevención de riscos laborais. Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde. Relación contractual.

Obriga legal para o/a responsable.

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo. Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de currículum, entrevistas personais e probas de valoración. Intereses vitais do/a interesado/a ou de outras persoas.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Organización de eventos e actividades. Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes. Relación contractual.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Comunicación informativa e notificacións. Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade. Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión de asociados/as. Xestións necesarias cos asociados/as da organización: alta como asociado/a, cobro de cotas, envíos informativos… e outras xestións aprobadas nos estatutos da organización. Relación contractual.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión multimedia. Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividades. Consentimento expreso do/a interesado/a.
Xestión de convocatorias, consellos e citas do consello reitor. Xestión da comunicación da empresa cos membros do consello reitor, persoas e institucións con vinculación á asociación e outros interesados para a gxestión e información sobre convocatorias, reunións de consello, citacións e outras. Relación contractual.

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Xestión de seguros. Xestión dos arquivos de rexistro das pólizas de seguros de empleados/as. Relación contractual.

Obriga legal para o/la responsable.

Xestión de trámites varios. Tratamento dos datos de asociados/as para levar a cabo os servizos de consultoría, asesoramento e determinadas labores administrativas a través das distintas áreas de traballo da asociación para asuntos do seu interese. Intereses vitais do/a interesado/a ou de outras persoas.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión de publicacións. Datos necesarios para a publicación da revista, así como a súa propia distribución tanto en formato papel como a través da web. Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión de estudos de mercado. Elaboración de análises para a obtención de datos actualizados e necesarios para o estudo da situación do cooperativismo galego e da economía social, para o que se utilizarán distintas medidas de actuación. Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión visitas ás explotacións. Asesoramento técnico e visitas técnicas ás explotacións. Relación contractual.

Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

xestión actividades formativas. Tratamento de datos para realizar os cursos formativos ofertados pola asociación. Relación contractual.

Consentimento expreso do/a interesado/a.

Xestión alumnos/as. Datos de alumnos/as para contacto, xestión comercial, oferta de servizos, xestión de clases, xestión de expedientes, xestión de recibos de facturación, etc. Consentimento expreso do/a interesado/a.
Xestión laboral externa. Datos dos traballos dos asociados aos que presta servizos de xestión laboral para confección de nóminas, etc. Relación contractual.
Xestión fiscal contable externa. Tratamento necesario para o cumprimento das obligas fiscais e contables de asociados/as. Relación contractual.

Obriga legal para o/a responsable.

Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.

Xestión de queixas e suxestións. Xestionar as reclamacións e suxestións recibidas a través da páxina web ou dos formularios dispoñibles en papel. Consentimento expreso da persoa interesada.
Control laboral. Control de asistencia das persoas traballadoras ao posto de traballo (vacacións, faltas de asistencia, rexistro de xornada). Relación contractual.

Obriga legal para o/a responsable.

Intereses lexítimos prevalecentes do/a responsable ou de terceiros/as.