— Ayudas uso de instalaciones y equipos en común. Hasta 27/10/2022

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden en “Documentación”(formato PDF, en gallego) y la orden completa en español en el enlace web. 

— ORDEN del 29 de septiembre por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones Xempre Emprendemento para apoyar iniciativas de emprendimiento, y se procede a su convocatoria para la anualidad de 2022. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOG Nº 187 (30/09/2022).

ESTAS AYUDAS TIENEN COMO FINALIDAD

  •  Mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestru-turación e modernización, en particular co obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.
  •  Reducir as emisións dos gases efecto invernadoiro e de amoníaco procedentes da agricultura.

CONDICIÓN DE BENEFICIARIO

Unicamente poderán acollerse a estas axudas os seguintes beneficiarios

a) Cooperativas agrarias titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro de Explo-tacións Agrarias de Galicia.

b) Cooperativas agrarias con socios titulares de explotacións agrarias inscritos no Rexis-tro de Explotacións Agrarias de Galicia.

Deberán xustificara necesidade e a viabilidade dos investimentos mediante a presenta-ción dun estudo de viabilidade.

Permanecer na actividade durante 5 anos desde o pagamento da axuda.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Gastos que teñen a consideración de gastos subvencionables:

1. Serán subvencionables as actuacións relacionadas a continuación:
a) Reforma ou construción de instalacións que supoñan unha redución nos custos de produción ou un incremento da produtividade
b) A compra de terreos por un valor inferior ao 10 % do custo subvencionable.
c) Os investimentos inmateriais asociados á realización dos investimentos materiais enumerados, que poden comprender gastos xerais tales como honorarios dos técnicos que elaboren os proxectos de construción ou reforma, licenzas de software e outros permisos.

2. Os gastos xerais dos proxectos non poderán superar o custo subvencionable do investimento, establecéndose un máximo dun 3 % para a redacción do proxecto, dun 3 % para a dirección de obra e dun 3 % para o estudo de viabilidade ou plan empresarial.

3. Non se subvencionarán:
a) Os investimentos indicados no punto 1.a) que non dispoñan da licenza ou permiso administrativo, de ser o caso.
b) A compra de dereitos de produción agrícola, animais e plantas anuais e a súa plan-tación.c) Investimentos de simple substitución; maquinaria de segunda man.
d) Os custos de conservación e mantemento ou os derivados do funcionamento da ex-plotación.
e) Os montes baixos de ciclo curto.
f) Maquinaria ou investimentos relacionados coa transformación ou coa comercialización.
g) Maquinaria e investimentos de carácter forestal.
h) O IVE e outros impostos.
i) As licenzas e taxas administrativas.

PLAZO DENTRO DEL QUE DEBEN REALIZARSE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES

desde a terminación do prazo de presentación de solicitudes ata o 30 de setembro de 2024.

IMPORTE DE SUBVENCIÓN

O importe da axuda será do 40 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 60 % en función da aplicación dos seguintes criterios:

  •  10 % no caso dos investimentos relacionados con operacións en agricultura ecolóxica.
  •  15 % en investimentos colectivos, cando o beneficiario é unha entidade procedente de fusión de cooperativas finalizada nos últimos 5 anos.
  •  10 % para investimentos en zonas con limitacións naturais u outras limitacións específicas, recollidas no artig 32 do Regulamento (UE) 1305/2013.
  •  10 % no caso das operacións subvencionadas no marco das asociacións europeas de innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola.

Establécese un investimento mínimo subvencionable de 100.000 € e un máximo de 5.000.000 €.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:

 

Criterio Parámetros Documentación Verificación sectorial Ponderación
1. Número de explotacións agrícolas asociadas
>750 Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 4 puntos
De 151 a 750 Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 3 puntos
De 31 a 150
Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 2 puntos
De 6 a 30
Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 1 punto
De 0 a 5
Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 0 puntos
2. Investimentos na explotación agrícola titularidade da entidade asociativa
Solicitude Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia 4 puntos
3. Atendendo ao importe neto da cifra de negocio (INCN)
0 € ≤ INCN ≤ 2.000.000 € Solicitude 1 puntos
2.000.000 € < INCN ≤ 10.000.000 € Solicitude 2 puntos
10.000.000 € < INCN < 25.000.000 € Solicitude 3 puntos
4. Investimento localizado nunha zona de montaña tal e como se definen na medida do 13 do PDR 2014_2020
Solicitude 3 puntos
5. Órgano de goberno cunha porcentaxe de mulleres igual ou superior ao 50%
Solicitude 2 puntos
6. Investimentos complementarios aos procesos produtivos das explotacións
Solicitude 2 puntos
7. Investimentos de aforro enerxético (>50% do investimento elixible)
Solicitude 2 puntos
8. Investimentos en tecnoloxías novas e eficaces para reducir as emisións de CO2 e NH3
Solicitude 2 puntos
9. Investimentos complementarios aos procesos produtivos das explotacións
Solicitude 1 punto
10. Investimentos complementarios aos procesos produtivos das explotacións
Solicitude 1 punto
11. Investimentos complementarios aos procesos produtivos das explotacións
Solicitude Concesións doutras axudas 1 punto

Para ser admisibles, as solicitudes deberán alcanzar unha puntuación mínima de 6 puntos.

PLAZO DE SOLICITUDES

El plazo general para la presentación de solicitudes finalizará el 27 de octubre de 2022.

  • Facebook
  • Twitter