— Ayudas a producción de carne. Hasta 13/02/2023

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución en “Documentación”(formato PDF, en gallego) y la resolución completa en el enlace web. 

— RESOLUCIÓN del 29 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras, mediante la tramitación anticipada de gasto, de las ayudas temporales y excepcionales a las personas productoras de carne para compensar las dificultades económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania al amparo del artículo 39 quater del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y se convocan para el año 2023. FOGGA (DOG Nº 9, 13/01/2023).

OBJETO Y FINALIDAD

1. Estas bases teñen por obxecto determinar as condicións polas cales se regulará a concesión das axudas temporais e excepcionais do artigo 39 quater do Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) para compensar as dificultades económicas derivadas do conflito bélico en Ucraína ao sector produtor titular de explotacións gandeiras de carne de vacún, de carne de ovellas, de carne de cabras, de carne de aves ou de carne de coellos e convocalas para o ano 2023 (código de procedemento MR244A).

PERSONAS BENEFICIARIAS

Poderán ser beneficiarias das axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras de carne de vacún, de carne de ovellas, de carne de cabras, de carne de aves ou de carne de coellos que cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 deste anexo I.

REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

1. As persoas produtoras, no caso da axuda dirixida ao sector produtor de carne de vacún, de carne ovino e de carne cabrún deben cumprir os seguintes requisitos:

a) Sexan titulares, na data de presentación da solicitude única correspondente ao ano 2022, de explotacións rexistradas e que consten en alta no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) co tipo de explotación «Produción e reprodución» ou tipo «Pasto».
b) No caso de ser produtores/as de ovino e cabrún: non conten con declaracións de entregas ou de vendas directas rexistradas no Sistema Unificado de Información Láctea (INFOLAC) durante o ano 2021 para a especie obxecto de axuda.
c) Fosen beneficiarios/as no ano 2021, e conten con animais determinados para percibila, dalgunha axuda asociada das previstas na sección 2ª, nas liñas c) e d) do punto 3 do artigo 63 da sección 3ª e nas seccións 5ª, 6ª, 8ª e 9ª, todas elas do capítulo II do título IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.
d) No caso de produtores/as de ovino e cabrún, contasen en 2021 cun número de femias elixibles igual ou superior a 30 ovellas e 10 cabras.
e) No caso de produtores/as dedicados/as ao engorde de tenreiros, tivesen en 2021 un número de animais elixibles igual ou superior a 3 tenreiros segundo o previsto nas seccións 3ª e 8ª do capítulo II do título IV do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro.
f) Percibisen, en relación á solicitude única de axudas da PAC do ano 2021, o pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima ou o ambiente.
g) En caso de non cumprir o previsto no punto anterior, deberán percibir, en relación á solicitude única de axudas da PAC do ano 2021 ou a unha solicitude de pagamento dun programa de desenvolvemento rural presentada durante 2021.

IMPORTES SUBVENCIONABLES

1. A contía unitaria da axuda para as persoas produtoras de carne de vacún, carne de ovino e carne cabrún, determínase en función do tamaño da explotación utilizando para determinar cada unha destas categorías o número de animais dela.

2. Os importes subvencionables para as explotacións de carne de vacún serán os seguintes:

Tramo Tamaño da explotación Axuda
1 Ata 3 animais 220,00€
2 De 4 a 10 animais 740,00€
3 De 11 a 19 animais 1.400,00€
4 De 20 a 30 animais 2.200,00€
5 De 31 a 44 animais 3.210,00€
6 De 45 a 61 animais 4.420,00€

Tramo Tamaño da explotación Axuda
7 De 62 a 82 animais 5.890,00€
8 De 83 a 109 animais 7.750,00€
9 A partir de 110 animais 8.790,00€

3. Os importes subvencionables para as explotacións de carne de vacún de cebo serán os seguintes:

Tramo Tamaño da explotación Axuda
1 Ata 12 animais 170,00€
2 De 13 a 30 animais 420,00€
3 De 31 a 56 animais 760,00€
4 De 57 a 93 animais 1.220,00€
5 De 94 a 146 animais 1.820,00€
6 De 147 a 222 animais 2.590,00€
7 De 223 a 330 animais 3.540,00€
8 De 331 a 485 animais 4.650,00€
9 A partir de 486 animais 5.000,00€

4. Os importes subvencionables para as explotacións de carne de ovellas ou cabras serán os seguintes:

Tramo Tamaño da explotación Axuda
1 Ata 30 animais 140,00€
2 De 31 a 46 animais 220,00€
3 De 47 a 67 animais 310,00€
4 De 68 a 95 animais 440,00€
5 De 96 a 132 animais 590,00€
6 De 133 a 182 animais 790,00€
7 De 183 a 248 animais 1.040,00€
8 De 249 a 336 animais 1.350,00€
9 A partir de 337 animais 2.090,00€

5. Os importes subvencionables para as explotacións produtoras de avicultura de carne, a axuda segundo a capacidade da explotación (número de prazas) será a seguinte:

Tramo Capacidade da explotación Importe da axuda
1 De 251 a 10.000 1.310,00€
2 De 10.001 a 20.000 2.200,00€
3 De 20.001 a 30.000 2.850,00€
4 De 30.001 a 40.000 3.150,00€
5 De 40.001 a 50.000 3.750,00€
6 A partir de 50.001 4.900,00€

6. Os importes subvencionables para as explotacións produtoras de carne de coellos, a axuda segundo a capacidade da explotación (número de prazas) será a seguinte:

Tramo Capacidade da explotación Importe de axuda
1 De 50 a 500 2.500,00€
2 De 501 a 1.000 3.700,00€
3 De máis de 1.001 5.100,00€

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de febrero de 2023.

  • Facebook
  • Twitter