— Ayuda: daños por lobo. Hasta 11/02/2021

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

 

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden en “Documentación” (formato PDF, en gallego) y la Orden completa en el enlace “Web”

ORDEN de 16 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo y se convocan para el año 2021 . Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. DOG Nº 5, 11/01/2021.

OBJETO Y PRINCIPIOS

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras afectadas polos ataques do lobo ás reses das súas explotacións, coa finalidade de compensar os danos ocasionados no seu gando, e proceder á súa convocatoria para o ano 2021

2. Estas axudas tramitaranse en réxime de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, con eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán de aplicación os preceptos da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

PERSONAS BENEFICIARIAS

1. Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando que se especifica no anexo I e que fose afectado por ataques de lobos dentro da comunidade autónoma.

REQUISITOS

1. O gando danado polo que se solicita a axuda deberá cumprir cos seguintes requisitos:

a) Pertencer a unha persoa física ou xurídica titular dunha explotación gandeira inscrita na sección correspondente segundo o tipo de gando no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras de Galicia.
b) O gando bovino, ovino e cabrún deberá cumprir cos requisitos sanitarios establecidos nos programas de control, vixilancia e erradicación de enfermidades que poden afectar as especies gandeiras de acordo coa normativa aplicable para o efecto.
No caso do gando porcino, deberá pertencer á raza Celta e cumprir cos requisitos sanitarios establecidos no Real decreto 599/2011, do 29 de abril, polo que se establecen as bases do Plan de vixilancia sanitaria do gando porcino, e no Real decreto 360/2009, do 23 de marzo, polo que se establecen as bases do Programa coordinado de loita, control e erradicación da enfermidade de Aujeszky.
c) Estar identificado de acordo coa normativa aplicable para o efecto e, no caso de gando porcino de raza Celta, deberán estar identificados individualmente e estar inscritos no Libro xenealóxico da raza.

ÁMBITO TEMPORAL

Esta orde comprende as axudas para os danos producidos polo lobo que se comuniquen desde o 1 de outubro de 2020 ata o 30 de setembro de 2021.

COMUNICACIÓN DEL DAÑO

1. Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque no caso de gando en réxime intensivo e de tres (3) días no caso de gando en réxime semiextensivo ou extensivo, as persoas propietarias das reses deberán poñelo en coñecemento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mediante unha chamada, no horario hábil, ao teléfono 012, na cal se lles facilitará un código que servirá para acreditar a chamada e identificar o expediente.

O horario hábil de atención telefónica é desde as 8.00 ata as 20.00 horas, de luns a venres, e desde as 8.00 ata as 17.30 horas, os sábados.
Para os danos constatados entre as 17.30 horas dos sábados e as 8.00 horas dos luns, a comunicación da constatación do ataque realizarase nas vinte e catro horas seguintes contadas desde as 20.00 horas do domingo.

Os animais mortos non poderán ser manipulados para non obstaculizar o labor investigador dos/as axentes que se despracen ao lugar para valorar os feitos e elaborar a correspondente acta. Para isto, tomaranse as medidas oportunas para evitar, no posible, a alteración do escenario do acto de depredación, evitando en todo caso o seu traslado do lugar dos feitos.

Os animais feridos poderán ser atendidos por persoal veterinario coa menor manipulación posible co obxecto de non entorpecer o labor investigador.

2. A partir do 1 de outubro de 2021 poderán realizarse comunicacións por danos de lobo de acordo co establecido nos parágrafos anteriores e a concesión de axudas quedará condicionada a unha nova convocatoria no ano 2022.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

1. O importe das axudas por morte do gando figura no anexo I desta orde.

Este importe incrementarase nun 30 % cando afecte gando pertencente a explotacións gandeiras dos concellos recollidos no anexo III desta orde e nun 10 % no caso daquelas explotacións en que se comprobase a aplicación de medidas preventivas fronte aos ataques do lobo, e que fosen avaliadas como axeitadas pola comisión de valoración correspondente, de acordo co criterio que fixe ao respecto a Dirección Xeral de Patrimonio Natural para o período de vixencia desta orde.

2. No caso de animais feridos, a axuda estimarase en función dos gastos veterinarios producidos e acreditados (enténdese por gasto veterinario tanto a actuación do persoal profesional como o tratamento prescrito), nunha contía que en ningún caso poderá exceder o límite das contías previstas no anexo I desta orde

 

ANEXO I

Baremo utilizado para o pagamento de axudas polos ataques do lobo

Especie Clase e idade Custo calidade normal Custo calidade selecta (*)
Ovino Cordeiro < 12 meses 59 € 89 €
Ovino Adulto ≥ 12 meses e < 6 anos 103 € 125 €
Ovino Adulto ≥ 6 anos 26 € 31 €
Cabrún Cabrito < 12 meses 74 € 110 €
Cabrún Adulto ≥ 12 meses e < 6 anos 103 € 132 €
Cabrún Adulto ≥ 6 anos 26 € 31 €

(*) Razas de ovino-cabrún incluídas no Catálogo oficial de razas de gando de España (anexo I do Real decreto 2129/2008) ou calquera outra raza de ovino-cabrún de liña pura.

Especie Clase e idade Custo raza Celta
Porcino Leitón < 3 meses 91 €
Porcino Porco ≥3 meses e < 6 meses 152 €
Porcino Porco ≥6 meses e < 9 meses 202 €
Porcino Porco da ceba ≥ 9 e < 12 meses

303 €

Porcino Porco da ceba ≥ 12 meses 384 €
Porcino Reprodutoras 364 €
Porcino Reprodutora preñada 404 €
Porcino Reprodutor 455 €

 

Especie Clase e idade Custo Rubia

Galega

Custo outras razas autóctonas* Custo vacún leiteiro Custo resto de reses de gando vacún
Bovino Becerro < 2 meses 308 € 364 € 242 € 242 €
Bovino Becerro ≥2 meses e <4 meses 387 € 463 € 308 € 308 €
Bovino Becerro ≥4 meses e <6 meses 645 € 847 € 566 € 566 €
Bovino Becerro ≥6 meses e <1 ano 665 € 876 € 585 € 585 €
Bovino Vacún ≥ 1 ano e < 2 anos 888 € 1.162 € 968 € 775 €
Bovino Vacún ≥ 2 anos e < 6 anos 1.211 € 1.817 € 1.613 € 1.211 €

Bovino

Vacún ≥6 anos e <9 anos 968 € 1.331 € 888 € 888 €
Bovino Vacún ≥ 9 anos 581 € 725 € 485 € 485 €

*Outras razas bovinas autóctonas de Galicia: Cachena, Caldelá, Vianesa, Limiá e Frieiresa

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Os prazos de presentación da solicitude de axuda serán os seguintes:
a) Para os danos
comunicados entre o 1 de outubro de 2020 e a entrada en vigor desta orde, o prazo de presentación será dun mes contado a partir da entrada en vigor desta orde.
É requisito imprescindible que se comunicase previamente o ataque do xeito e no prazo previsto na Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2020.
b) Para os danos ocasionados a partir da entrada en vigor desta orde o prazo de presentación será de 1 mes contado desde o día seguinte ao da comunicacióndo dano.

  • Facebook
  • Twitter