— Préstamos directos a la financiación empresarial. Hasta 30/11/2021

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar la Resolución completa en gallego (PDF) en “Documentación” y en español en el enlace “Web”

RESOLUCIÓN del 20 de diciembre de 2019 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consello de Dirección que aprueba las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. IGAPE. DOG Nº 16, (24/01/2020).

OBJETO

Mediante Resolución do 2 de xullo de 2019 publicáronse as bases reguladoras de préstamos directos do Igape para o financiamento empresarial de Galicia, para cubrir aquelas necesidades financeiras para a implantación e desenvolvemento de determinados proxectos empresariais de interese para Galicia, que queden fóra do ámbito de aplicación do Instrumento financeiro de préstamos Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 polos requisitos de elixibilidade dos proxectos. O prazo de presentación de solicitudes desta liña remata o 31 de decembro de 2019, e o prazo máximo de disposición dos préstamos concedidos remata o 31 de decembro de 2020. Considérase oportuno manter esta liña de financiamento aberta a solicitudes para o ano 2020, axustando os períodos máximos de disposición ata finais do 2021.

BENEFICIARIOS

1. Poderán ser beneficiarios dos préstamos regulados nestas bases aquelas empresas que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realicen unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Cumpran as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de préstamo, conforme aos requisitos que se detallan no Anexo I.
c) Acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 25 % do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS QUE SE VAN A FINANCIAR

1. O Igape poderá financiar proxectos empresariais viables a implantar na Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran ademais os requisitos específicos establecidos no Anexo I para cada modalidade de préstamo.

Serán financiables os investimentos e gastos que cumpran os requisitos destas bases, realizados e pagados unha vez presentada a solicitude, e dentro do prazo concedido para a execución do proxecto.

2. Non serán financiables as meras substitucións de bens sen unha mellora produtiva, os traslados de centros produtivos que non supoñan unha mellora na capacidade produtiva ou na competitividade, os gastos de amortización, o saneamento de contas, nin o financiamento ou o refinanciamento de débedas.

3. Actividades financiables: os proxectos financiables deberán estar vinculados ás actividades establecidas como financiables, que serán as sinaladas no Anexo I para cada unha das modalidades de préstamo, independentemente de calquera outra que, ademais, desempeñe o solicitante.

CONCEPTO DE GASTOS FINANCIABLES

1. Sen prexuízo das limitacións establecidas no Anexo I para cada una das modalidades de préstamo, poderán ser financiados os seguintes elementos:

a) Bens tanxibles cuxo uso previsto pola beneficiaria sexa a produción ou subministro de bens ou servizos, ou ben para fins administrativos: terreos e bens naturais, construcións, instalacións técnicas, maquinaria, utillaxe, outras instalacións, mobiliario, equipos para proceso de información e elementos de transporte, así como outro inmobilizado material necesario para o desenvolvemento da actividade. Exclúense os investimentos inmobiliarios, entendendo como tales os activos inmobles que se adquiran ou constrúan para obter rendas, plusvalías ou ambas.
b) Bens intanxibles, tales como investigación, desenvolvemento, concesións administrativas, propiedade industrial ou intelectual, dereitos de traspaso e aplicacións informáticas.
c) Gastos de investigación, desenvolvemento e innovación, aínda que contablemente teñan a consideración de gasto corrente, por non cumprirse as condicións para a súa activación previstas nas normas particulares sobre o inmobilizado intanxible recollidas no vixente Plan Xeral de Contabilidade, por canto unha vez finalizado o prazo para xustificar o proxecto poidan non presentarse motivos fundados de éxito técnico e rendibilidade económico-comercial.
d) Capital de explotación: entendendo como tal o incremento permanente de capital circulante necesario para o crecemento do negocio vinculado ao proxecto,

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS

1. As características específicas de cada modalidade de préstamo, serán as detalladas no Anexo I.

2. Importe do financiamento: os importes mínimos e máximos do financiamento e a porcentaxe de investimento financiable, serán os establecidos no Anexo I para cada unha das modalidades de préstamo. O importe nominal da operación de financiamento non superará en ningún caso a suma dos conceptos financiables do proxecto pendentes de pago.

3. Reembolso: os préstamos serán reembolsables nos prazos e coas carencias sinalados no Anexo I.

PLAZO DE SOLICITUD

O prazo de execución dos proxectos rematará na data establecida no acordo de concesión, sen que nunca poida exceder do 31.03.2022.

O beneficiario deberá presentar a solicitude de disposición antes do prazo establecido no acordo de concesión, sen que nunca poida exceder do 30.11.2021.

  • Facebook
  • Twitter