— Galicia Exporta Empresas. Hasta 29/03/2020

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar la Resolución completa en gallego (PDF) en “Documentación” y en español en el enlace “Web”

RESOLUCIÓN del 9 de enero de 2020 por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. IGAPE. DOG Nº 19. (29/01/2020).

PROYECTOS OBJETO DE APOYO

1. Co obxectivo de incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais, o Igape poderá conceder subvencións a fondo perdido aos seguintes tipos de accións:

a) Accións de difusión:

a.1) Campañas de publicidade en prensa, revistas, televisión ou outros medios incluídos os dixitais, sempre que a súa difusión se realice no estranxeiro.

a.2) Elaboración de material promocional para difusión en mercados estranxeiros.

b) Accións de promoción:

b.1) Participación en feiras ou outros eventos expositivos que se celebren no estranxeiro.
Inclúense tamén aqueles eventos deste tipo que se celebren organizados por terceiros en España –fóra da Comunidade Autónoma de Galicia– e estean incluídos no calendario de feiras comerciais internacionais publicado pola Secretaría de Estado de Comercio de España para o ano 2019 ou 2020 no Boletín Oficial del Estado (en edicións que se celebren dentro do prazo de execución destas bases).
Non son subvencionables as visitas a este tipo de eventos. Para ser unha acción subvencionable tense que acreditar a participación do beneficiario como expositor no evento.

b.2) Visitas á sede da empresa en Galicia de clientes, importadores, distribuidores, medios de comunicación ou outro tipo de prescriptores, todas realizadas desde o estranxeiro, co obxecto de dar a coñecer ao exterior as posibilidades da empresa e os seus produtos e/ou para sondar posibles fórmulas de cooperación.

c) Accións de prospección en mercados internacionais:

c.1) Axendas de reunións.

c.2) Desenvolvemento de clientes no estranxeiro: metodoloxía enfocada en descubrir mercados para a empresa e os seus produtos, apostando por descubrir e aprender dos propios clientes, ofrecendo un produto que realmente necesiten.

c.3) Seguimento de contactos iniciais ou clientes anteriores no estranxeiro para consolidación do negocio.

2. Só se poderá presentar e aprobar unha solicitude por beneficiario, en que se poderán incluír varias accións das mencionadas nas letras a) á c) deste artigo. No caso de presentar máis dunha
solicitude atenderase a primeira presentada, no caso de non mediar desistencia ou renuncia da anterior.

BENEFICIARIAS

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas que cumpran os seguintes requisitos:

  • Que cumplan la definición de pyme según el anexo I del Reglamento nº 651/201
  • Que tenga algún centro de trabajo radicado en la CCAA de Galicia
  • Que estén dados de alta en programas avanzados de Igape de apoyo a la internacionalización con informe positivo emitido a partir del 1 de enero de 2013.
  • Que estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda estatal y autonómica y con la Seguridad Social.

CONDICIONES DE LOS CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

1. Para los efectos de cálculo da subvención a fondo perdido poderán ser subvencionables os conceptos seguintes, que reúnen os requisitos establecidos na Orde HFP/1979/2016, do 29 de decembro, pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para o período 2014-2020:

a) O límite máximo de gasto subvencionable para accións de difusión é de 7.000 € por solicitude de axuda.

a.1) Gastos subvencionables para accións de difusión citadas na letra a.1) do artigo 1.1. Só se subvencionaran os gastos de compra de espazos publicitarios e insercións en medios de comunicación.

a.2) Gastos subvencionables para accións de difusión citadas na letra a.2) do artigo 1.1. Só se subvencionarán os gastos de deseño, elaboración, edición, montaxe, produción, tradución e impresión de material promocional para difusión en mercados estranxeiros.

b.1) Gastos subvencionables para accións de promoción citadas na letra b.1) do artigo 1.1. O límite máximo de gasto subvencionable por todos estes conceptos subvencionables é de 40.000 € por cada evento en que se participe.

1º. Gastos de viaxe de dúas persoas por empresa solicitante á cidade de celebración do evento desde algunha cidade de España. Por motivos empresariais admitirase que se emprenda a viaxe ou se retorne doutro país distinto de España, nese caso só se subvencionará o aloxamento do país en que se celebra a acción.
Só son subvencionables os gastos de viaxe correspondentes a avión, tren e/ou autobús, taxas e seguros de viaxe.
Límites destes gastos: os indicados no anexo IV.

2º. Aloxamento de dúas persoas por empresa (en réxime de aloxamento e almorzo), cun máximo de 5 pernoitas, cos límites indicados no anexo IV. Algunha das pernoitas debe coincidir coas datas de celebración do evento en que se participa.
No caso de accións en máis dun país engadiranse un máximo de 2 pernoitas máis subvencionadas por país cun máximo total de 10 pernoitas.3º. Gastos de: alugamento de espazos e servizos relacionados co dito alugamento; alugamento de stand; construción, montaxe e desprazamento de stand; decoración de stand; alugamento de mobiliario; contratación de persoal de apoio como intérpretes, modelos ou azafatas; envío de material promocional e mostras co seu seguro correspondente.

b.2) Gastos subvencionables para accións de promoción citadas na letra b.2) do artigo 1.1.

1º. Gastos de viaxe dun máximo 3 persoas por acción. Só son subvencionables os gastos de viaxe correspondentes a avión, tren e/ou autobús, taxas e seguros de viaxe.
Límites destes gastos: os indicados no anexo IV.

2º. Aloxamento en Galicia dun máximo de 3 persoas por acción (en réxime de aloxamento e almorzo), cun máximo de 5 pernoitas, cos límites indicados no anexo IV.

3º. Gastos de intérpretes durante a visita.

c) Gastos subvencionables para accións de prospección citadas na letra c) do artigo 1.1. O límite máximo de gasto subvencionable por todos estes conceptos subvencionables é de 6.000 € por solicitude.

3. Quedan expresamente excluídos do ámbito de aplicación destas bases os seguintes conceptos:

a) Os custos de mailings, convites, regalos promocionais e os relativos á realización de cócteles e actos análogos.
b) Os custos de servizos para o posicionamento web.
c) Os custos de envío de mercadorías distintas ao material promocional ou mostras sen valor comercial.
d) Imposto sobre o valor engadido (IVE), a non ser que se acredite que non é recuperable.
e) Folletos e outro material que non estea dirixido estritamente a fins promocionais.
f) Produtos de merchandising e outros regalos promocionais.
g) Aqueloutros que non estean directamente vinculados coa realización da acción subvencionable.

CUANTÍA D ELA AYUDA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOLICITUDES

1. A subvención será do 70% dos gastos relacionados no artigo 5. Para as accións incluídas nesta convocatoria a subvención máxima será de 91.000€ por solicitude e beneficiario (gasto subvencionable máximo 130.000€).

PROYECTOS OBJETO DE APOYO

1. O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 29 de marzo de 2020.

  • Facebook
  • Twitter