— Bases Premios a la Cooperación. Hasta 29/04/2022

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden en gallego en “Documentación” y la Orden completa en español en el enlace “Web”

ORDE do 17 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2022. Consellería de Emprego e Igualdade. (Nº 13, 20/01/2022)

FINALIDAD

Os premios á cooperación teñen como finalidade fomentar e difundir o cooperativismo, os seus principios e valores, así como recompensar publicamente o labor que as cooperativas veñen realizando a prol do desenvolvemento do movemento cooperativo na Comunidade Autónoma galega.

ENTIDADES DESTINATARIAS

1. Poderán optar a estes premios as cooperativas galegas que realizasen un destacado labor no eido do cooperativismo.
2. Será requisito necesario para participar estar ao día nas obrigas rexistrais co Rexistro de Cooperativas de Galicia.
3. Non poderán resultar premiadas aquelas cooperativas que resultaran premiadas en anos anteriores nos premios á cooperación cando os méritos alegados sexan substancialmente os mesmos.
4. Tampouco poderán resultar premiadas as cooperativas nas que concorra algunha das circunstancias recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

PREMIOS

Outorgaranse os seguintes premios:
• Premio aos valores cooperativos.
• Premio ao mellor proxecto cooperativo novo.
• Premio á traxectoria cooperativa.

Premio a los valores cooperativos

1. Outorgarase á cooperativa galega que máis teña destacado no impulso dos valores e principios cooperativos.
2. O tribunal valorará a traxectoria das candidatas, especialmente as actuacións dirixidas á aplicación práctica dos valores e principios cooperativos, a súa comunicación e difusión, así como a súa adecuación ao marco socioeconómico galego. Os principios cooperativos establecidos pola Alianza Cooperativa Internacional.

Con carácter excepcional, o tribunal valorará dentro desta categoría as accións desenvolvidas polas cooperativas galegas para contribuír ao benestar social durante a situación de pandemia internacional ocasionada pola COVID-19.

Premio al mejor proyecto cooperativo novo

1. Outorgarase á cooperativa galega que na data de publicación da convocatoria teña unha antigüidade igual ou menor a corenta e dous meses e que destaque nas súas achegas nos aspectos sociais, económicos, culturais ou ambientais.
2. O tribunal terá en conta a especial relevancia do proxecto, que pode vir determinada, entre outros, polo seu carácter innovador, a súa sustentabilidade, a súa repercusión positiva no seu contorno especialmente nos eidos económico, social, cultural e laboral.

Premio a la trayectoria cooperativa

1. Outorgarase á cooperativa galega que na data de publicación da convocatoria teña unha antigüidade maior de corenta e dous meses e que teña destacado pola súa traxectoria no ámbito económico e social.
2. O tribunal terá en conta especialmente a solidez dos resultados económicos acadados, a xeración de postos de traballo, as relacións de intercooperación ou a expansión territorial do seu negocio.

CUANTÍA DE LOS PREMIOS

Outórganse os seguintes premios:
• Premio aos valores cooperativos, cunha dotación económica de 5.000 euros.
• Premio ao mellor proxecto cooperativo novo, cunha dotación económica de 5.000 euros.
• Premio á traxectoria cooperativa, cunha dotación económica de 5.000 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación das solicitudes remata o 29 de abril de 2022.

  • Facebook
  • Twitter