— Ayudas a iniciativas de emprendimiento. Hasta 28/06/2024

Información de la ayuda

Activa

RESUMEN ELABORADO POR AGACA

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden  en “Documentación” (formato PDF, en gallego) y consultar la Orden completa en el enlace “web”.

ORDEN del 16 de enero de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para apoyar iniciativas de emprendimiento y se procede a su convocatoria para la anualidad 2024. Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. DOG Nº 25 (05/02/2024).

OBJETIVO

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de subvencións de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais, que se atopen de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2024 (código de procedemento TR880A)

BENEFICIARIOS

-Personas trabajadoras autónomas.
-Mutualistas.
-Pequeñas y medianas empresas.
-Cooperativas y sociedades laborales.
-Empresas de inserción y los centros especiales de empleo, previstos en el artículo 6 de la Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de Galicia,

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

1. Serán subvencionables os investimentos que correspondan de xeito indubidable ao proxecto empresarial constituído ou dado de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e que iniciase a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022:

  1. Equipamento informático.
  2.  Activos intanxibles: activos que non teñen unha materialización física ou financeira.
  3.  Investimentos en eficiencia enerxética.
  4. Adquisición de bens de equipamento e mobiliario.
  5. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.
  6. Gastos notariais e/ou rexistrais.
  7. Gastos de alugamento de inmobles para a realización da actividade.
  8. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipo de segunda man serán subvencionables sempre que cumpran os seguintes requisitos:

– Que os activos sexan adquiridos a unha persoa terceira non relacionada coa persoa compradora.
– Que conste unha declaración da persoa vendedora sobre a orixe dos bens e sobre que estes non foron obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria.

3. Os investimentos terán que estar realizados e pagados dentro do prazo de execución, que abrangue dende o 30 de setembro de 2023 ata a data da presentación da solicitude.

INTENSIDAD DE LA AYUDA

A contía da axuda terá as seguintes porcentaxes de intensidade en función do rango de investimento total realizado:

a) Con investimentos de 5.000 € ou máis ata un límite de 10.000 €, a contía da axuda será do 60 % do investimento.
b) Con investimentos de 10.001 € ou máis ata un límite de 30.000 €, a contía da axuda será do 50 % do investimento.
c) Con investimentos de 30.001 € ou máis ata un límite de 50.000 €, a contía da axuda será do 40 % do investimento.
d) Con inversións de 50.001 € ou máis ata un límite de 100.000 €, a contía da axuda será do 30 % do investimento

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Dende o 12 de febreiro ata o 28 de xuño de 2024 ou agotamento de presuposto

  • Facebook
  • Twitter