— Axudas Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria. Ata 31/12/2020

Agaca
Por Agaca Agosto 30, 2019 11:29

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

 

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Pode consultar/descargar este resumo da Resolución en “Documentación” (formato PDF) e a Resolución completa na ligazón “Web”

— RESOLUCIÓN do 8 de agosto pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aolPrograma estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en PEME e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria). INEGA. (DOG 158, 20/08/2019)

CONVOCATORIA

1.  A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2019-2020 para a concesión de axudas do Programa estatal para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial.

2. Pola presente  convócasen axudas para as seguintes actuacións:

 Medida 1: mellora da tecnoloxía en equipos e procesos industriais.
 Medida 2: implantación de sistemas de xestión enerxética.

BENEFICIARIOS

1.  Serán beneficiarios os suxeitos que se enumeran no artigo 2.2 das bases reguladoras que teña domicilio social ou centro de traballo en Galicia. En concreto, son os seguintes:

a) Empresas que teñan a consideración de peme ou grande empresa do sector industrial, cuxo CNAE 2009 comece pola división de la 07 a 39, excluídas as que comecen pola división 12 e 34, sempre que teñan a súa residencia fiscal ou un establecemento permanente no territorio da Comunidade Autónoma:

b) As empresas de servizos enerxéticos, entendendo como tal a definición máis ampla posible das organizacións que achegue este tipo de servizos. Para poder ser destinatarias últimas das axudas, estas empresas deberán actuar en función dun contrato de servizos enerxéticos con algunha das empresas que se indican na letra a), repercutindo, en todo caso, a ayuda prevista neste programa á empresa onde se execute o proxecto.

AS ACTUACIÓNS ELIXIBLES

Medida 1. Mellora da tecnoloxía en equipos e procesos industriais

1. Obxectivo:  O obxetivo desta medida é reducir o consumo de enerxía final en PEME e grande empresa do sector industrial, mediante a mellora da tecnoloxía en equipos e procesos industriais.

2. Descrición: Con esta actuación preténdese promover investimentos en substitución de equipos e instalacións así como sistemas auxiliares consumidores de enerxía, por outros que utilicen ou a mellor tecnoloxía dispoñible co obxecto de reducir o consumo de enerxía final e as emisións CO2 das instalacións  industriais  das agrupacións de actividade  cuxo CNAE 2009 se atope  dentro dos recollidos no artigo 2.

3. Investimentos e custos elixibles: As comunidades autónomas e cidades de  Ceuta e Melilla  poderán  establecer nas súas respectivas  convocatorias  importes  máximos  e  mínimos para o investivmento a subvencionar.

4. Requisitos de  eficiencia enerxética: As  actuacións   deben  cumprir  a  lexislación vixente que lles afecte para o cálculo  e desenvolvemento das medidas  de eficiencia  enerxética. No caso de non existir normativa ou lexislación  aplicable  utilizarase a Mellor Tecnoloxía Dispoñible  (MTD) de aforro e eficiencia  enerxética. O coeficiente económico-enerxético máximo será de 14.379 € (investimento elixible)/tep (aforro energía final nun ano). A medición  do aforro enerxético  obtido pola aplicación  deste Programa  calcularase  seguindo  a metodoloxía  de  cálculo  indicada no  Anexo  V da  Directiva  2012/27/UE,  de  25  de outubro de 2012.

Medida 2. implantación de sistemas de xestión enerxética

1.Obxectivo: O obxectivo desta medida é reducir  o consumo  de enerxía final en PEME e grande empresa do sector industrial mediante a implementación ou mellora de os sistemas de xestión enerxética.

2. Descrición: Con esta actuación preténdese promover investimentos para a implantación de sistemas de xestión enerxética co obxecto de reducir o consumo de enerxía final e as emisións de CO2 das instalacións industriais das agrupacións de actividade cuxo CNAE 2009 se atope dentro dos recogidos en el artículo 2 de este real decreto.

A mellora da eficiencia enerxética, poa implantación dun sistema de xestión enerxética, debe comprender as actuacións necesarias, tanto a nivel de medición das variables de consumo de enerxía, como para a instalación dos elementos de regulación e control dos parámetros de proceso e implementación dos sistemas informáticos para a análise, regulación e control, así como para o funcionamento óptimo da instalación, redución dos consumos  de enerxía final e de custo, disminución de emisións e para proporcionar a información de forma rápida e precisa, necesaria  para a xestión enerxética da instalación.

O artigo 8 da Directiva 2012/27/UE, de 25 de outubro  de 2012, transposto  polo Real Decreto 56/2016, señala que as empresas que teñan implantado un sistema de xestión enerxética, certificado por un organismo independente con arranxo ás normas europeas ou internacionais, quedarán eximidas  da obriga de realizar unha auditoría enerxética periodicamente, sempre e cando osistema inclúa unha auditoría enerxética realizada conforme aos criterios baseados no anexo VI desa directiva.

3. Investimentos: As comunidades autónomas e cidades de  Ceuta e Melilla poderán establecer nas súas respectivas convocatorias importes máximos e mínimos para  o investimento a subvencionar.

4. Requisitos de eficiencia enerxética. Os requisitos de eficiencia enerxética que deben cumprir os sistemas de xestión enerxética que se implementen son:

— O ratio económico-enerxético máximo será de 14.501€ (inversión elegible)/tep (aforro energía final nun ano).

— Cumprir coa normativa UNE-EN ISO 50001 relativa aos sistemas de xestión enerxética ou a que no seu lugar a substitúa.

— As actuación deben cumprir a lexislación vixente que lles afecte para o cálculo e desenvolvemento das medidas de eficiencia enerxética. No caso de non existir normativa ou lexislación aplicable utilizarase a Mellor Tecnoloxía Dispoñible (MTD) de aforro e eficiencia enerxética.

— A medición de aforro enerxético obtido pola aplicación deste Programa se calculará seguindo a metodoloxía de cálculo indicada en el Anexo V da Directiva 2012/27/UE, de 25 de outubro de 2012.

CONTÍA DAS AXUDAS 

O cadro seguinte mostra as porcentaxes aplicables con carácter xeral que se aplicarán sobre o custo subvencionable:

Grande empresa Mediana empresa Pequena empresa
35% 45% 55%

 

O investimentop para que a actuación sexa subvencionable debe ser de 100.000 euros por cada actuación para a medida 1, Mellora da tecnoloxía en equipos e procesos industriais, e de 50.000 euros por actuación no caso da medida 2, Implantación de sistemas de xestión enerxética. En ambos casos IVE no incluído.

O prazo de execución dos proxectos subvencionables se iniciará una vez se tenga efectuada la solicitud de ayuda ante esta entidad y terminará en el plazo previsto en el artículo 21 de esta convocatoria, non podendo aa execución das actuacións en ningún caso exceder o 31 de deciembro de 2020.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 12 de setembro de 2019  ás 09:00 horas e permanecerá aberto ata o 31 de decembro de 2023.