— Axudas produtos vitivinícolas. Ata 31 xaneiro.

Agaca
Por Agaca Xaneiro 15, 2019 14:24

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

 

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Pode consultar/descargar este resumo da Orde en “Documentación” (formato PDF) e a Orde completa na ligazón “Web”

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2019. Consellería do medio Rural (DOG Nº 9, 14/01/2019)

OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de medidas de investimentos no sector vitivinícola en Galicia establecidas no programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español e convocar as correspondentes ao exercicio orzamentario de 2019.

BENEFICIARIAS

 1. Poderán ser beneficiarias da medida de investimentos:

a) As empresas vitivinícolas que no momento da solicitude produzan ou comercialicen os produtos mencionados no anexo VII parte II do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, producidos en territorio español, ou que, como consecuencia da execución da operación obxecto da solicitude de axuda, comencen esa produción ou comercialización. Para estes efectos entenderase como empresa toda entidade, independentemente da súa forma xurídica, que exerza unha actividade económica. En particular, consideraranse empresas as entidades que exerzan actividades a título individual, as sociedades de persoas e as asociacións que exerzan unha actividade económica de forma regular. As comunidades de bens quedan incluídas na definición de empresa. As empresas deberán estar constituídas con anterioridade á data de presentación da solicitude.

b) As organizacións de produtores vitivinícolas, recoñecidas consonte o artigo 152 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

c) As asociacións de dous ou máis produtores, con personalidade xurídica, dos produtos mencionados no anexo VII, parte II, do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

d) As organizacións interprofesionais.

ACTUACIÓNS, OPERACIÓNS E GASTOS SUBVENCIONABLES

 1. Serán admisibles as operacións relativas a investimentos tanxibles ou intanxibles que axuden a acadar, polo menos, un dos obxectivos estratéxicos seguintes:
  a) Fomentar a agrupación dos primeiros elos da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas e o asociacionismo agrario.b) Fomentar a sustentabilidade integral das industrias nos seus ámbitos económico, social e ambiental.c) Fomentar os procesos sustentables desde o punto de vista ambiental a través do aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos.

  d) Fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinícolas.

  e) Fomentar a produción ecolóxica.

  f) Fomentar os produtos acollidos a réximes de calidade e os pagamentos de uva por calidade.

  g) Favorecer o incremento da dimensión empresarial.

  h) Favorecer a participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor.

  i) Fomentar os investimentos en comercialización.

  j) Fomentar a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións.

  k) Impulsar a introdución das tecnoloxías dixitais nas empresas (Industria Conectada 4.0).

 2. Serán subvencionables os seguintes tipos de gastos:a) Construción, adquisición ou mellora de bens inmobles.b) Compra de nova maquinaria e equipamentos ata o valor de mercado do produto.

  c) Custos xerais vinculados aos gastos mencionados nas letras a) e b), tales como honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, así como estudos de viabilidade, co límite do 8 % do orzamento aprobado para a operación de investimento.

  d) A adquisición ou o desenvolvemento de soportes lóxicos de ordenador e a adquisición de patentes, licenzas, dereitos de autor e o rexistro de marcas colectivas.

 3. Non serán subvencionables os gastos descritos no anexo II desta orde.

CONTÍA DAS AXUDAS

1. As axudas teñen a natureza de subvencións de capital e poderán acadar as porcentaxes máximas de axuda do investimento subvencionable indicadas no número seguinte, establecidas segundo a tipoloxía da empresa solicitante. Para determinar o tipo de empresa aplicaranse os criterios establecidos na Recomendación 2003/361/CE da Comisión, do 6 de maio, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas (DO L 124, do 20.5.2003).

2. As porcentaxes máximas de axuda serán as seguintes:
20190115_Ax-produtos-vitivinicolas-contia

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Os prazos para a presentación de solicitudes remata o 31 de xaneiro 2019.