— Axudas a creación de superficie forestal. Ata 26 maio.

Agaca
Por Agaca Maio 8, 2018 13:57

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

 

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumo da Orde en “Documentación” (formato PDF), e a Orde completa na ligazón”Web”

— ORDE do 17 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018. Consellería do Medio Rural. DOG Nº 81, 26/04/2018

OBXECTO

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para a creación de superficies forestais en terras non agrícolas e proceder á súa convocatoria para o ano 2018 en réxime de concorrencia competitiva (procedemento MR670B).

LIÑAS DE AXUDAS

1. As axudas obxecto de subvención son as seguintes:
a) Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo I desta orde (coníferas).
b) Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo II desta orde (frondosas).

TIPOS DE SUPERFICIES OBXECTO DE AXUDA

1. Poderán ser obxecto de axuda as actuacións naqueles terreos que estean identificados no Sistema de identificación xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac) como:
– Forestal (FO).
– Pasto con arboredo (PA).
– Pasto arbustivo (PR).

BENEFICIARIOS

  1. Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores, sen que se admita a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
  2. Das axudas previstas nesta orde serán persoas beneficiarias as sociedades de fomento forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante CMVMC), que cumpran o establecido no punto 1.

INTENSIDADE DA AXUDA

A intensidade de axuda para estas actuacións será do 100 % e a axuda calcularase sobre o custo real subvencionable do investimento determinado no correspondente proxecto técnico ou no anexo XIII, segundo sexa o caso.

ACTUACIONES OBJETO DE AYUDA

1. As actuacións que poderán ser obxecto de subvención son as seguintes:

a) Gastos de plantación forestal e de área de defensa contra incendios forestais:
Estes gastos incluirán os necesarios para o tratamento da vexetación preexistente, a preparación previa do terreo, adquisición de planta, así como os de plantación propiamente dita e a área de defensa contra incendios forestais.

O importe máximo do investimento en euros por hectárea de actuación, que se calculará aplicando os valores recollidos no anexo III, será de 1.853 euros en especies do anexo I (coníferas), e de 2.398 euros en especies do anexo II (frondosas).
Este importe máximo de investimento por hectárea de actuación incluirá as axudas da medida 8.3 outorgadas na mesma superficie nos últimos 5 anos, e o cómputo deses anos será con respecto ao ano de concesión da axuda (polo que na convocatoria do ano 2018 será desde o ano 2013 en diante).

b) As infraestruturas de acompañamento, obras complementarias e cartel das novas forestacións que se realicen ao abeiro desta orde estarán suxeitas aos seguintes condicionantes:

i) Deberanse localizar dentro ou estremando coa área obxecto de forestación.
ii) O importe máximo do investimento calcularase aplicando os valores máximos recollidos no anexo III, será de 255 euros por cartel (máximo subvencionable un cartel por solicitude, e só no caso de que o solicitante estea obrigado á súa colocación segundo o artigo 30.1); de 7.580 euros por quilómetro de peche perimetral; e de 2.956,07 euros por quilómetro de arranxo de pista forestal.
iii) Ademais, a repercusión máxima total por hectárea de actuación no arranxo de pista forestal e de peche perimetral será de 720 euros. No caso do peche

c) Tamén se subvencionarán os honorarios de redacción de proxecto, logo de solicitude, segundo o tope por hectárea indicado no anexo III de traballos, e só naqueles casos onde é obrigatoria a súa presentación.

2. O IVE non é subvencionable.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

4. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas rematará o 26 de maio de 2018.