— Axudas industria forestal. Ata 28 maio.

Agaca
Por Agaca Maio 8, 2018 14:46

Información de la ayuda

Derogada / Fóra de prazo

 

RESUMO ELABORADO PORAgaca

Pode consultar/descargar este resumo da Resolución en “Documentación” (formato PDF) e a Resolución completa na ligazón “Web”

— RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2018 as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A). Axencia Galega da Industria Forestal. DOG Nº 82,
27/04/2018

OBXECTO

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais (código de procedemento IN500A), e proceder á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

BENEFICIARIOS

1. Poderán ser beneficiarios as microempresas, pequenas e medianas empresas (peme) do sector forestal radicadas en Galicia en relación cos investimentos realizados en zonas rurais de acordo cos criterios de localización establecidos no ámbito territorial do PDR 2014-2020 e descritos no anexo XV. Tomarase a definición de peme incluída no anexo I do Regulamento (UE) nº 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014. Segundo esta definición, pemes son aquelas empresas que ocupan menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede os 43 millóns de euros.

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES EN ACTIVOS FIXOS PRODUTIVOS

1. Os investimentos que se van subvencionar deben ser novos e non se poden iniciar antes de presentar a solicitude de axuda nin antes de que se realice a inspección comprobatoria á que se fai referencia no artigo 14.

2. Poderán ser subvencionables os investimentos relativos ás operacións de aproveitamento, transformación e comercialización dos produtos forestais (madeira, cogomelos, castañas, plantas aromáticas e medicinais, biomasa e outros produtos forestais), a excepción dos referidos no artigo 5. Os investimentos destinados a biomasa e outros produtos forestais distintos da madeira só serán subvencionables cando estes produtos teñan a súa orixe e se recollan no monte.

3. Consideraranse, con carácter exclusivo, os seguintes investimentos elixibles:

a) Bens de equipo e instalacións en empresas de recollida, manexo, acondicionamento e comercialización de produtos forestais non madeireiros e non alimentarios (biomasa e outros produtos forestais). No caso de produtos forestais alimentarios poderanse subvencionar unicamente investimentos de recollida e manexo en monte.

b) Maquinaria específica, apeiros e implementos que permitan un aproveitamento comercial da biomasa forestal: asteladoras, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa.

c) Acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla ou biomasa.

d) Procesadoras, autocargadores, arrastradores forestais e outros equipos de corta e/ou saca de madeira, así como as adaptacións e implementos. Os implementos deberán ir instalados en equipos propiedade da empresa. Os equipamentos de saca de madeira ou biomasa consistentes en cabeza tractora con dobre tracción, plataforma e guindastre forestal só serán subvencionables en empresas que posúan tractocargador e/ou autocargador en propiedade.

e) Equipos tractocargadores completos e implementos forestais destes. Os tractores deberán ter cabinas adaptadas para o xiro do operario sentado, proteccións forestais en cabina, rodas e baixos e irán dotados de guindastre, cabrestante e remolque forestal de tracción. Estas adaptacións exixiranse tamén aos tractores orientados á recollida de biomasa.

f) Rozadoras, en número non superior aos equipos de saca de madeira ou biomasa propiedade da empresa.

g) Instrumentos de medición de masas forestais, en número non superior á maquinaria de saca de madeira ou de biomasa.

h) Maquinaria e instalacións para procesamento da biomasa forestal para producir enerxía: astelado, almacenamento, clasificación, caracterización, secado e acondicionamento da biomasa forestal. Só serán subvencionables cando a biomasa teña a súa orixe e recollida no monte.

i) Maquinaria e instalacións de primeira transformación de madeira.

4.  Poderanse subvencionar investimentos financiados mediante arrendamento financeiro (leasing) ou calquera outra figura análoga, subvencionándose neste caso unicamente o importe correspondente á opción de compra. A opción de compra deberá realizarse no prazo de execución do investimento.

Investimentos en plans e ferramentas de xestión empresarial

Poderán ser obxecto de axuda a implementación de plans empresariais con criterios de xestión forestal sustentable, e as cadeas de custodia dos sistemas de certificación forestal, excluída a adquisición de maquinaria. En concreto serán elixibles as seguintes actuacións:
a) Implantación, e certificación se procede, na empresa de ferramentas de xestión empresarial específicas da actividade forestal para o control de custos, calidade e mantemento.

b) Implantación e certificación da cadea de custodia de madeira certificada, e/ou normativas de calidade e plans de mellora de xestión empresarial.

IMPORTE DE LAS AYUDAS

1. Os investimentos subvencionaranse cunha axuda dun 40 % dos gastos elixibles.

2. A axuda máxima por solicitante limitarase a 150.000 euros.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

4. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas rematará o 28 de maio de 2018.