— Ayudas a proyectos de energía fotovoltaica – Hasta 17/06/2019

Agaca
Por Agaca mayo 20, 2019 14:12

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo

 

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Resolución en «Documentación» (formato PDF, en gallego) y la Resolución completa en español en el enlace «Web»

—RESOLUCIÓN del 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica, para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. INEGA (DOG Nº 16/05/2019)

OBJETO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

1. O obxecto de estas bases e apoiar proxectos con fins de aforro enerxético e fomento do uso racional das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos.

BENEFICIARIOS

1. Poderán acceder á condición de beneficiarios das presentes subvencións:
a) As entidades locais de Galicia e entidades dela dependentes.
b) As entidades sen ánimo de lucro.
c) Empresas legalmente constituídas e autónomos.
d) Universidades públicas de Galicia.

INVERSIONES SUBVENCIONABLES

1. Os paneis solares fotovoltaicos.

2. O acondicionamento da enerxía eléctrica (inversores, convertedores, reguladores, cadros eléctricos, elementos de interconexión, proteccións, cables, equipamentos de medidas etc.), monitorización (sensores, adquisición de datos, comunicación remota etc.) e sistema de acumulación con baterías.

3. O resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento do sistema.

PROYECTOS QUE SE SUBVENCIONAN

1. Co obxectivo de garantir o correcto funcionamento das instalación, con carácter xeral, cando sexa de aplicación, cumprirase o Regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT) ou de alta tensión, se for o caso. Por outra banda, establécese un rendemento mínimo do panel fotovoltaico do 5 % para que o proxecto sexa subvencionable.

2. No caso de solicitudes de empresas, as súas agrupacións e asociacións, así como entidades sen ánimo de lucro que realicen actividade económica, a potencia máxima do proxecto será de 100 kWp.

3. O investimento elixible máximo por potencia unitaria (sen IVE) estará limitado polos 1.200 €/kWp.

CUANTÍA DE LA AYUDA

1. A intensidade máxima da axuda, segundo tipo de beneficiario, será a seguinte:

Beneficiarios Porcentaxe máxima de axuda
Entidades locais e universidades 80%
Entidades xurídicas sen  ánimo  de  lucro  (que  non  realicen  actividade económica) e as comunidades de montes  

80%

Empresas, as súas agrupacións e asociacións, así como entidades sen ánimo  de  lucro  que  realicen  actividade  económica.  No  caso  de pequenas   empresas,   a   axuda   incrementarase   en   20   puntos porcentuais, e no caso de medianas empresas en 10 puntos porcentuais  

 

 

25%

2. A contía máxima da axuda por proxecto para empresas será de 50.000 €. En universidades a contía máxima por proxecto será de 400.000 €, mentres que en entidades locais 25.000 € e entidades sen ánimo de lucro 10.000 €.

3. A contía máxima por beneficiario será de 400.000 €.

4. En ningún caso o custo de adquisión dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor do mercado.

PLAZO DE SOLICITUDES

O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 17 de xuño de 2019.