— Ayudas nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías. Agroforestal. Hasta 19 febrero.

Agaca
Por Agaca enero 23, 2018 12:09

Información de la ayuda

Derogada / Fuera de plazo


 

RESUMEN ELABORADO PORAgaca

Puede consultar/descargar este resumen de la Orden en «Documentación» (formato PDF, gallego) y la Orden completa en español en el enlace «Web»

— ORDE do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 . Consellería do Medio Rural. DOG Nº 14 (19/01/2018)

 
OBXECTO E PRINCIPIOS

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas cales se rexerá a concesión das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, para o ano 2017.

As iniciativas de innovación traduciranse na implantación de proxectos piloto ou no desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agrícola, alimentario e forestal e agroalimentario.

O desenvolvemento poderase entender tanto na incorporación de novidades como na aplicación de produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías xa existentes en condicións onde tradicionalmente non se utilizaron previamente. Non obstante, non poderán financiarse proxectos xa realizados en territorios e condicións similares. En ningún caso se financiarán proxectos de investigación básica ou fundamental.

 
BENEFICIARIOS DAS AXUDAS

1. a) Organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria en agricultura e/ou silvicultura.

1. b) Empresas ou industrias transformadoras do sector agrario, alimentario e forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.

2. Na realización da actividade subvencionada poderán participar ademais dos beneficiarios regulados no punto 1 os axentes cooperantes, e poderán adquirir tal condición as seguintes entidades:

  a) Produtores do sector agroforestal e as súas asociacións e outras organizacións ou entidades relacionadas coa produción primaria.

  b) Centros de investigación e experimentación da Consellería do Medio Rural e centros tecnolóxicos participados por ela, así como outros centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma.

  c) Entidades sen ánimo de lucro que promovan a investigación, a innovación e o desenvolvemento do medio rural, así como as que desenvolvan actividades de promoción, asesoramento, dinamización ou financiamento de proxectos nos ámbitos agrario ou forestal.

  d) Entidades asesoras na conservación ou uso sustentables dos recursos naturais.

  e) Outras entidades con intereses recoñecidos no ámbito rural.

O orzamento das actividades de ningún dos axentes cooperantes poderá ser inferior ao 10 % do orzamento total da proposta de cooperación, excepto no caso de produtores primarios que acrediten a súa participación activa no proxecto.

3. Na acción de cooperación deberán intervir como mínimo dous axentes. Cando menos, un deles deberá ser un produtor primario ou pertencer á industria da transformación a que se fai referencia no punto 1 deste artigo; outro deberá ser un dos axentes cooperantes a que se fai referencia no punto 2 deste artigo.

 
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

1º. As áreas prioritarias de actuación das iniciativas de cooperación serán as seguintes:

a) Xestión sustentable das recursos natura

 • Sistemas de produción agro-silvopastorais con alto grao de diversidade, con manexos ecolóxicos ou integrado Centrados nas áreas específicas para recursos xenéticos animais e vexetais importantes para Galicia (gandaría de vacún, ovino e cabrún; pastos, forraxes, cereais, froitas, hortalizas, viñedo, plantas industriais e outras).
 • Programas específicos dirixidos ás áreas de sanidade animal e vexetal e uso sustentable de produtos  fitosanitario  As  iniciativas  terán  en  conta  as  orientacións  e  achegas ao impulso dos sistemas agrarios que contribúan á mitigación dos impactos negativos da agricultura sobre o ambiente, en concreto no relativo á calidade das augas e á emisión de gases de efecto invernadoiro, con especial énfase na xestión dos efluentes procedentes da actividade agraria nas explotacións e a súa valorización como fertilizantes.
 • Xestión de  recursos  hídricos  agrícolas,  en  particular  nas  tecnoloxías  de  xestión  e utilización de augas superficiais para a súa utilización sustentable e eficiente na rega de cultivos, control de canles e prevención de inundacións.
 • Estudo da eficiencia de uso e do impacto no medio natural dos recursos internos e externos das explotacións (terra, auga, enerxía e nutrientes) co obxectivo de mellorar a produción de alimentos de alta calidade de forma compatible coa prestación de servizos ambientais pola agricultura galega.
 • Xestión de fertilizantes nas explotacións agraria.
 • Mitigación do cambio climático en explotacións agrarias para fomentar o paso a unha economía baixa en carbono, lograr mellorar a eficiencia do uso da auga e da enerxía e facilitar o uso de fontes renovables de enerxía.
 • Desenvolvemento de tecnoloxías para a preservación e a mellora xenética dos recursos animais e vexetais orientadas á produción de alimentos de calidade, en sistemas sustentables e con reducido impacto ambiental.

b) Sistemas agrarios de produción.

 • Aumento da sustentabilidade e competitividade dos sistemas de produción agrícola, gandeira e forestal orientado á salvagarda da saúde dos consumidores, á mitigación dos impactos ambientais e á loita contra o cambio climático. Inclúese o desenvolvemento e obtención de novas tecnoloxías, equipamentos e instalacións, maquinaria, sistemas de produción, manexo e recolección de cultivos, así como a mellora xenética, a protección vexetal e animal, o desenvolvemento de axentes de control biolóxicos e o mantemento de especies e ecosistemas autóctonos.
 • Tecnoloxías de produción de baixo input de pesticidas e fertilizantes sintéticos e de produción ecolóxica que teñan en conta a mellora do manexo dos recursos vexetais con respecto á súa composición, resistencia á tensión por axentes bióticos e abióticos, en particular á seca, malas herbas e axentes patóxenos.
 • Estudo da ecoloxía e bioloxía de pragas e enfermidades, malas herbas e outros axentes patóxenos co obxectivo de desenvolver técnicas e ferramentas de manexo sustentable en sanidade vexetal.
 • Mellora dos métodos de monitorización, preservación e mellora da fertilidade do solo.
 • Mellora da competitividade e sustentabilidade dos cultivos de cereais e leguminosas (gran e forraxe) para alimentación humana e animal.
 • Mellora xenética varietal do rendemento, plasticidade, resistencia e calidade das proteínas, a partir da explotación dos recursos xenéticos autóctonos.
 • Desenvolvemento e explotación dos bancos de xenes para a mellora da competitividade e sustentabilidade dos sistemas de produción agraria.
 • Mellora e extensión de métodos de seguimento e control de patoloxías parasitarias e infecciosas nas producións animais extensivas e ecolóxicas e outras ameazas á sustentabilidade e seguridade da produción alimentaria.

c) Industria agroalimentaria.

 • Tecnoloxías de creación de valor no marco dun sector agroindustrial sustentable e competitivo, orientado á obtención de produtos seguros e saudables.
 • Tecnoloxías para asegurar a calidade e autenticidade alimentaria.
 • Mecanismos e procedementos para a redución do consumo de enerxía e a optimización dos procesos de control para lograr un procesamento de alimentos máis sustentable e competitivo.
 • Produción de alimentos tradicionais en pemes alimentarias, relacionadas cos beneficios
  da dieta atlántica galega.
 • Biodispoñibilidade de constituíntes funcionais de alimentos en produtos vexetais e animais e a súa relación cos sistemas de produción extensivos e ecolóxicos.
 • Mantemento da actividade biolóxica de ingredientes funcionais durante o procesamento e
  conservación de alimentos.
 • Busca de novas fontes de ingredientes funcionais adaptadas á realidade produtiva galega, incluíndo o aproveitamento de subprodutos da industria alimentaria.
 • Explotación da diversidade bioquímica das plantas a través do desenvolvemento do
  concepto de biorrefinaría.

d) Cadea agroalimentaria.

 • Tecnoloxías para asegurar a seguridade e a autenticidade na cadea alimentaria.
 • Medida da pegada de carbono ao longo dos procesos da cadea alimentaria.
 • Uso de marcadores para confirmar a calidade e/ou autenticidade dos alimentos.

e) Bioeconomía.

 • Custos de produción dos sistemas de produción agrícola, gandeira e forestal aplicados a situacións con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, incluídas as situadas en zonas menos favorecidas e de montaña.
 • Ferramentas e técnicas de investigación socioeconómica e de soporte á toma de decisións en políticas agrarias dirixidas á solución das necesidades da poboación rural e ao seu desenvolvemento sustentable.
 • Tecnoloxías para a medición do impacto da investigación agraria en desenvolvemento, sustentabilidade e competitividade da agricultura galega.
 • Estudo de métodos e ferramentas para facilitar a transferencia e aplicabilidade dos resultados de proxectos de investigación en innovacións reais dentro do sector agroindustrial galego, dirixidas especialmente tanto a explotacións e cooperativas agrarias, como a CVE pemes agroindustriais, demostrando o potencial de explotación das innovacións e os beneficios económicos e competitivos que se obteñen das innovacións.

f) Aplicación das TIC ao sector.

2º. A duración máxima da iniciativa de cooperación será de tres anualidades e a duración mínima de dúas anualidades.
 
[ Ir arriba ]
 
GASTOS SUBVENCIONABLES

As axudas previstas nesta orde para a implantación e o desenvolvemento de proxectos destinaranse a cubrir os gastos que estean directamente relacionados co orzamento do proxecto para o cal se concederon, e poderán aplicarse aos conceptos que a continuación se detallan.

1. Custos directos:

a) Custo de persoal. Os gastos debidos á imputación de custos de persoal técnico propio que participe no proxecto calcularanse atendendo aos seguintes importes por hora traballada e para cada categoría laboral. Os ditos importes subvencionables serán os que resultan de dividir as cantidades seguintes entre 1.750 horas, cun máximo anual equivalente á suma total establecida para cada categoría:

 • Titulado superior: 32.000 euros anuais.
 • Titulado medio: 27.000 euros anuais.
 • Técnico de FP de grao superior: 22.000 euros anuais.
 • Categorías laborais distintas das anteriores: 18.000 euros anuais.

b) Custo de execución.Serán subvencionables os gastos debidamente xustificados encadrados nas seguintes categorías:

 1. Material inventariable:
  – Adquisición de equipamento estritamente necesario para a realización da actuación, na medida e durante o período en que se dedique ao proxecto en cuestión, e que estean debidamente xustificados. Se o material inventariable se vai poder utilizar despois do remate do proxecto, só se considerarán subvencionables os custos de amortización que correspondan á duración do proxecto, calculados mediante o método lineal e considerando un nulo valor residual do referido material. No caso de adquisición de equipamentos de segunda man, deberán respectarse as condicións do artigo 13, letra b), do Regulamento delegado (UE) 807/2014, e ademais achegar certificado do taxador independente debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial.

  – Adquisición de fondos bibliográficos relacionados coa actividade.

 2. Adecuación ou mellora de infraestruturas e equipamento.
 3. Servizos tecnolóxicos externos necesarios para o desenvolvemento do proxecto, debidamente xustificados. Entenderase por servizos tecnolóxicos aquelas actividades, diferentes á acción de cooperación proposta, que deban ser puntualmente prestadas por outra entidade para que o proxecto poida ser desenvolvido, tales como análises e ensaios de laboratorio, enxeñaría para a montaxe e operación, estudos e actividades complementarias e consultorías externas. Non se admitirán servizos tecnolóxicos externos realizados por empresas ou sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial de calquera dos membros do grupo operativo. As actividades que vai desenvolver cada un dos membros do grupo operativo na iniciativa de cooperación non se considerará como un servizo tecnolóxico externo.
 4. Material funxible: adquisición de materiais funxibles ou compoñentes precisos para a execución do proxecto, debidamente xustificados.
 5. Viaxes e axudas de custo relacionadas coa execución do proxecto, debidamente xustificadas, nas contías establecidas pola normativa vixente que regula as indemnizacións por razón de servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia (Decreto 144/2001, do 7 de xuño, e Resolución do 29 de decembro de 2005, da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ou normativa que a substitúa).
 6. Gastos relacionados coa organización de xornadas ou edición de material de difusión (publicacións, webs, asistencia a congresos ou feiras e visitas recibidas con relación ao proxecto).
 7. Custos derivados do alugamento de equipamentos, instalacións ou predios destinados á realización das actuacións.
 8. Custos derivados da divulgación e transferencia de resultados, así como aqueles relativos á protección dos resultados (rexistro de patentes incluído).

2. Colaboracións externas cos axentes cooperantes indicados no punto 2 do artigo 2 desta orde. O custo da colaboración poderá incluír calquera dos conceptos sinalados no punto 1 deste mesmo artigo. A documentación acreditativa do gasto e pagamento seráexixible aos gastos de persoal respecto dos que, ademais da certificación e dos partes de traballo, deberá xuntarse ao expediente a documentación correspondente (nóminas, xustificante de pagamento das retribucións, dos gastos da Seguridade Social, da retención do IRPF, etc.).
Non se admitirán colaboracións externas realizadas por empresas ou sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial que calquera dos membros do grupo operativo.

3. Non será subvencionable ningún gasto correspondente a actuacións ou actividades anteriores á data de presentación da solicitude da axuda.

4. O IVE só será subvencionable no caso de que sexa real e definitivamente soportado polo beneficiario e, polo tanto, non recuperable. Será preciso comprobar a xustificación por parte dos beneficiarios da non suxeición ou exención do imposto emitida pola AEAT mediante a presentación da documentación oportuna.

5. En ningún caso serán subvencionables os gastos relativos a investigación básica ou fundamental nin os relativos a investigación independente.

2. Custos indirectos.
O custo subvencionable para este concepto será o resultante de aplicar a porcentaxe do 15 % sobre o importe dos custos directos de persoal imputados ao proxecto segundo a solicitude presentada.

 
CONTÍA DAS AXUDAS

A determinación da contía das axudas realizarase en función do número de solicitudes presentadas e da dispoñibilidade orzamentaria, de acordo cos criterios de priorización establecidos no artigo 16.

A intensidade da axuda aos proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías será do 80 % dos gastos subvencionables.

A contía máxima subvencionada en cada iniciativa de cooperación será de 100.000 euros. Non se admitirán proxectos cuxa contía real de execución sexa superior a 150.000 euros.

Os proxectos poderán desenvolverse como máximo ao longo de tres anualidades contadas a partir da anualidade 2018, e poderán ter unha duración inferior sempre e cando sexa así formulado na solicitude de axuda.

No anexo I desta orde deberán especificarse os orzamentos propostos para cada anualidade durante a cal se desenvolverá o proxecto. Os orzamentos do proxecto por anualidades, seguirá a seguinte repartición en relación co orzamento total do proxecto: primeira anualidade como máximo un 10 %, segunda anualidade como máximo un 60 % e terceira anualidade a porcentaxe restante ata chegar ao 100 %.

Para proxectos de dúas anualidades a contía máxima será de 100.000 euros repartidos cun máximo do 15 % na primeira anualidade, e o orzamento restante na segunda anualidade.

 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes remata o 19 de febreiro de 2018

A a presentación da seguinte documentación considerarase mínima imprescindible para a tramitación das solicitudes:

a) Solicitude da axuda cos datos de identificación do proxecto e das entidades participantes (anexo I).

b) Memoria cega do proxecto na cal se fará, segundo as epígrafes do anexo II, a descrición do proxecto, diagnose da situación, necesidade detectada, obxectivos, resultados esperados, impacto e relevancia deste. Ademais, sinalaranse as áreas prioritarias de actuación nas cales se encadra a iniciativa de cooperación. Nesta memoria non se poderá pór ningún nome propio ou dato identificativo do persoal nin das entidades participantes. O feito de non cumprir esta condición será causa de inadmisión da solicitude (anexo II).

c) Relación do persoal participante no proxecto, coas sinaturas dos participantes e unha estimación das horas de dedicación ao proxecto (anexo III).

d) Certificación do responsable de persoal da cada entidade participante indicando a tradución do curriculum vitae dos integrantes do equipo traducido ao recollido na letra b do artigo 16 (anexo III).

e) Curriculum vitae de todos os membros de cada entidade participante na acción de cooperación (anexo VI).

f) Xustificación detallada do custo da participación no proxecto de cada unha das entidades participantes no proxecto (anexo VII).

h) Declaración xurada ou copia dos estatutos fundacionais da entidade solicitante en que se recolla o obxecto social ou actividade económica en relación co artigo 2 da presente convocatoria.

Non serán admitidas aquelas solicitudes en que se aprecie ausencia desta información, e nestes casos emitirase resolución de inadmisión.

 
[ Ir arriba ]