CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, son un instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais no ámbito da administración laboral.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Posuír un certificado de profesionalidade completa un currículo profesional; ao ser un documento oficial que pode ser valorado en calquera proceso de selección convocado polas Administracións Públicas ou a empresa privada. Para o traballador/a que non ten outra titulación pero si coñecementos e experiencia profesional, pode abrirlle a porta do mercado laboral.

Os certificados de profesionalidade constan de tres niveis de cualificación profesional, sendo 1 o máis básico e 3 o máis complexo.


O curso gratuíto para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 3) en DINAMIZACIÓN COMUNITARIA comezou, con 15 estudantes, o 20 de xaneiro de 2020. **O desenvolvemento deste curso está aprazado ata novo aviso.

Data de inicio: 20/01/2020

Data prevista de finalización: 22/07/2020

Horario previsto: de 09:00 a 14:00 horas (luns a venres)

Duración: 628 horas – inclúe 120 horas de prácticas profesionais non laborais

Lugar de celebración: Centro de Formación CLUN S. Coop. Galega – Rúa Codeseira, nº 38 -40, Melide (A C0ruña).

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTUDANTES:

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Animador/a comunitario/a en xeral
 • Animador/a sociocultural
 • Axente de desenvolvemento social
 • Axente de desenvolvemento local
 • Dinamizador/a comunitario/a
 • Asesor/a para o sector asociativo
 • Técnico/a comunitario/a
 • Xestor/a de asociacións

Contidos:

 • MF 1020_3: Axentes do proceso comunitario (90 horas)
 • MF 1021_3: Participación cidadá (90 horas)
 • MF 1022_3: Metodoloxía da dinamización comunitaria (90 horas)
 • MF 1023_3: Fomento e apoio asociativo (50 horas)
 • MF 1024_3: Técnicas e instrumentos de información e difusión na dinamización comunitaria (60 horas)
 • MF 1025_3: Xestión de conflitos entre axentes comunitarios (60 horas)
 • MF 1026_3 (Transversal): Impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes (50 horas)
 • Módulo de prácticas profesionais non laborais de Dinamización Comunitaria (120 horas)
 • FCOO03-2010 Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero (10 horas)
 • FCOXXX05-2011 Formación para a igualdade (8 horas)

Consultar/descargar esta información en formato PDF

Consultar/descargar Dereitos e Deberes do alumnado (PDF)

Consultar/descargar a Planificación temporal dos módulos de Dinamización Comunitaria (PDF)

VER OUTROS CERTIFICADOS

Curso gratuíto para a obtención do CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE (nivel 2) en ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA (2019)

Datas: 14 xaneiro 2019 a 18 setembro 2019 – Horario: 09:00 a 14:30 horas (luns a venres)

Duración: 898 horas – inclúe 80 horas de prácticas profesionais non laborais

Lugar de impartición: Telecentro de Melide. Rúa Codeseira, nº 38 -40.

Requisitos de acceso:

 • Estar inscrito/a no Servizo Público de Emprego Estatal
 • Estar en posesión do Graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO)
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área profesional
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos
 • Ter certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2

Inscrición: A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego de Melide; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego doutras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/as candidatos/as serán notificados por correo postal certificado sobre a data e lugar onde terá lugar a proba de acceso ao curso. Tamén podes chamarnos para informarte ao 981 58 47 83.

Ocupacións / postos de traballo relacionados:

 • Empregados/as administrativo de contabilidade en xeral
 • Auxiliar administrativo de cobros e pagos
 • Auxiliar administrativo de contabilidade
 • Auxiliar administrativo de facturación
 • Empregados/as administrativos comerciais en xeral
 • Auxiliar administrativo comercial
 • Auxiliar de apoio administrativo de compra e venda
 • Empregados/as administrativo de persoal
 • Auxiliar administrativo do departamento de Recursos Humanos
 • Empregados/as administrativos en xeral
 • Empregados administrativos de atención o público
 • Auxiliar administrativo Admon. pública

Contidos:

 • (Transversal) Operacións administrativas comerciais
 • Atención ao cliente no proceso comercial (40 horas)
 • Xestión administrativa do proceso comercial (80 horas)
 • Aplicacións informáticas da xestión comercial (40 horas)
 • (Transversal) Xestión operativa de tesourería. (90 horas)
 • (Transversal) Xestión auxiliar de persoal. (90 horas)
 • Rexistros contables
 • Plan Xeral de Contabilidade. (90 horas)
 • Aplicaciones informáticas de contabilidade. (30 horas)
 • (Transversal) Grabación de datos. (90 horas)
 • (Transversal) Xestión de arquivos. (60 horas)
 • (Transversal) Ofimática.
 • Sistema operativo, busca da información: Internet/Intranet e correo electrónico. (30 horas)
 • Aplicacións informáticas de tratamento de textos. (30 horas)
 • Aplicacións informáticas de folla de cálculo. (50 horas)
 • Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. (50 horas)
 • Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. (30 horas)
 • Módulo de prácticas profesionais no laborais de Actividades de Xestión administrativa. (80 horas)
 • Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdad de xénero (10 horas)
 • Formación para a Igualdade (8 horas)

Consulta/descarga ficha informativa (PDF)

Consulta/descarga Dereitos e deberes do alumnado (PDF)

Consulta/descarga a Planificación temporal dos módulos de “ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA” Curso Nº 1433, CÓDIGO ESPECIALIDADE ADGD030 (PDF)