Formación

A formación é esencial para o desempeño efectivo de calquera traballo. En AGACA contamos cun cadro docente cualificado nas áreas de coñecemento fundamentais para os traballadores especializados no sector agroalimentario.

O departamento de Formación acumula anos de experiencia na xestión, coordinación e impartición de actividades dirixidas ao desenvolvemento integral do medio rural a través da instrución teórica e práctica dos profesionais que o conforman, en particular das persoas asociadas a cooperativas.

Formación

 • 📋Ampla oferta formativa especializada
 • 📋Cursos presenciais, a distancia e teleformación
 • 📋Flexibilidade horaria, para adaptarse ás necesidades das cooperativas
 • 📋Iniciación á empresa cooperativa
 • 📋Xornadas sectoriais; PAC etc.
 • 📋Todos os niveis formativos
 • 📋Aplicación inmediata dos coñecementos adquiridos á actividade laboral
 • 📋Cursos técnicos homologados
 • 📋Actitude emprendedora, dinámica e optimista

FITOSANITARIOS

wb_fitosanitarios

O Real Decreto 1311/2012 establece a obrigatoriedade de contar cun carné que acredite que se conta cos coñecementos necesarios para adquirir e traballar adecuadamente con produtos fitosanitarios.

AGACA imparte cursos de nivel básico e cursos cualificados, homologados pola Consellería do Medio Rural, para poder obter a acreditación de Aplicador /Manipulador de Produtos Fitosanitarios, con plans de estudos que inclúen todos os módulos, prácticos e teóricos necesarios.

Adaptámonos ás necesidades de cada cooperativa en canto a horario e lugar de impartición.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

Os certificados de profesionalidade, regulados polo Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, son un instrumento de acreditación oficial das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais no ámbito da administración laboral.

Acreditan o conxunto de competencias profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral identificable no sistema produtivo sen que iso constitúa regulación do exercicio profesional.

Teñen carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. Son expedidos polo SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) e as Comunidades Autónomas.

Posuír un certificado de profesionalidade completa un currículo profesional; ao ser un documento oficial que pode ser valorado en calquera proceso de selección convocado polas Administracións Públicas ou a empresa privada. Para o traballador/a que non ten outra titulación pero si coñecementos e experiencia profesional, pode abrirlle a porta do mercado laboral.

Os certificados de profesionalidade constan de tres niveis de cualificación profesional, sendo 1 o máis básico e 3 o máis complexo.

AMBOS

ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE: NIVEL 2 - xaneiro 2019

Curso gratuíto para a obtención do Certificado de Profesionalidade (nivel 2) en Actividades de Xestión Administrativa (2018)

Datas: 14 de xaneiro a 18 de setembro – Horario: 09:00 a 14:30h. (luns a venres)

Duración: 898 horas – Inclúe 80 horas de prácticas profesionais non laborais.

Requisitos de acceso:

 • Estar inscrito/a no Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Estar en posesión do Graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO)
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área profesional
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos
 • Ter certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2

Inscrición: A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego de Melide; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego doutras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/As candidatos/as recibirán notificación por correo postal certificado sobre a data e lugar no que terá lugar a proba de acceso ao curso.

Lugar de impartición: Telecentro de Melide. Rúa Codeseira, nº 38-40.

Consulta ocupacións/postos de traballo relacionados e Contidos (PDF)

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE: NIVEL 3 - cancelado

Curso gratuíto para a obtención do Certificado de Profesionalidade (nivel 3) en Dinamización Comunitaria (2018).

Data: CANCELADO

Duración: 628 horas.

Requisitos de acceso:

 • Estar inscrito/a no Servizo Público de Emprego Estatal.
 • Estar en posesión do título de bacharelato *
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos *
 • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade nivel 2 da mesma familia e área profesional *
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior *
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 ou 45 anos *
 • Ter certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 3 *

* Nestes casos basta cumprir un deles.

Inscrición: A inscrición no curso debe realizarse na Oficina de Emprego de Melide; as persoas inscritas nas Oficinas de Emprego doutras localidades poden solicitar a tramitación da matrícula no curso a través da súa Oficina de Emprego. Os/As candidatos/as recibirán notificación por correo postal certificado sobre a data e lugar no que terá lugar a proba de acceso ao curso. Ou chamar ao 981 58 47 83.

Lugar de impartición: Melide.

ATENCIÓN!: DOCENTES

O Certificado de Profesionalidade – Nivel 3 – en Dinamización Comunitaria comezará na localidade de Melide, cunha duración de 628 horas.

Se es docente e estás interesado en traballar con nós na impartición deste curso, ponte en contacto con departamento de Formación no 981 58 47 83.