ACTIVIDADES

Xullo 2019

REVISTA AGACA

 • Cooperación Galega Nº 143 Maio 2019

  Editorial: Asociación “Nós, as mulleres”
  A Fondo: A visibilidade da muller na cooperativa
  Caderno: Efecto do tipo de concentrado na dieta de cebo

  Ver Online Ver Todas Hemeroteca

AVISO LEGAL / PROTECCIÓN DATOS

Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no  Artigo 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información ( L. S. S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio www.agaca.coop a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA con domicilio social en RÚA TOMIÑO, 22 ENT. , 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou mediante correo electrónico a agaca@agaca.coop; sociedade inscrita no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia, no Libro de Inscrición de Asociacións Cooperativas a Tomo I, folla 5-SCTA. CIF F15156557.

CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso a e/ou uso do sitio web de http://www.agaca.coop atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- USO DEL SITIO WEB, SUS SERVICIOS Y CONTENIDOS

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- HIPERLIGAZÓNS

O establecemento de “calquera hiperenligazón” entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.
 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza a hiperligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice a “hiperligazón” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/os usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/os usuarios/as no sitio web.
 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

USO DE COOKIES

O sitio web de UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALLEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/os USUARIOS/AS rexistrados despois de que estes se rexistren por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles (en caso de que sexa necesario rexistro). As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos de cada USUARIO son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días dende que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a  derechoslopd@agaca.coop.


Política de privacidade

1. QUEN INFORMA

UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, con CIF: ESF15156557 é o responsable do tratamento dos datos persoais dos nosos/as usuarios/as. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes sobre protección de datos persoais, ou Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptará as medidas necesarias para evitar á súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo con establecido no Regulamento.

2. ONDE INFORMA

UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA, a través da páxina web www.agaca.coop no apartado correspondente á política de privacidade. Más información en “Aviso Legal”

3. TRATAMENTO DE DATOS

As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

4. LEXITIMACIÓN DO TRATAMIENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámoslle que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Sei non é vd. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no caso de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

6. RESPONSABLES DE TRATAMENTO

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos persoais que Ud. nos facilira de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA o responsable de devanditos tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen ditas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

7. CONSERVACIÓN DE DATOS

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera devandito tratamento ou durante os anos necesarios para o cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación).

8. COMUNICACIÓN DE DATOS

Os datos non serán cedidos a terceiros sen previo aviso, salvo nos casos en que exista obrigación legal.

 9. DEREITOS DOS/AS INTERESADOS/AS

A normativa de protección de datos confírelle ao titular dos datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: PPoder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Pode solicitar a protección dos seus dereitos que afectan o tratamento dos seus datos ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

Se desexa máis información respecto ao tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oporse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a UNIÓN DE COOPERATIVAS ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS AGACA en RÚA TOMIÑO, 22 ENT., , 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou mediante correo electrónico a  derechoslopd@agaca.coop.

 • Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. No entanto, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

10. FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos dos Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

ACTIVIDADE DE TRATAMENTO

FINALIDADE DO TRATAMENTO

BASE DE LEXITIMACIÓN

Xestión laboral propia Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminas, control horario, formación, plan de pensións e PRL. Relación contractual
Xestión fiscal e contable propia Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contables Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros/as

Xestión de contatos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións con interesados/as Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros/as

Consentimento expreso do/a interesado/a

Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Xestión de candidatos/as a un posto de traballo Selección de persoal e provisión de postos de traballo mediante xestión de curriculum, entrevistas persoais y probas de valoración Intereses vitais do/a interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do/a interesado/a

Organización de eventos e actividades Xestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros/as

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión de asociados/as Xestións necesarias cos asociados/as da organización: alta como asociado/a, cobro de cotas, envíos informativos… e outras xestións aprobadas nos estatutos da organización Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión multimedia Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividades Consentimento expreso do/a interesado/a
Xestión de convocatorias, consellos e citas do consello reitor Xestión da comunicación da empresa cos membros do consello reitor, persoas e institucións con vinculación á asociación e outros interesados para a xestión e información sobre convocatorias, reunións de consello, citacións e outras Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do/a responsable ou de terceiros/as

Xestión de pólizas de seguros de asociados/as Xestión dos arquivos de rexistro das pólizas de seguros dos empregados Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Xestión de trámites varios Tratamento dos datos de asociados/as para levar a cabo os servizos de consultoría, asesoramento e determinados labores administrativos a través das distintas áreas de traballo da asociación para asuntos do seu interese Intereses vitais do/a interesado/a ou doutras persoas

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión de publicacións Datos necesarios para a publicación da revista, así como a súa propia distribución tanto en formato papel como a través da web Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros/as

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión de estudos de mercado Elaboración de análises para a obtención de datos actualizados e necesarios para o estudo da situación do cooperativismo galego e da economía social, para o que se utilizarán distintas medidas de actuación Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros/as

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión visitas a explotacións Asesoramento técnico e visitas técnicas ás explotacións Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros/as

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión actividades formativas Tratamento de datos para realizar os cursos formativos ofertados pola asociación Relación contractual

Consentimento expreso do/a interesado/a

Xestión alumnos/as Datos de alumnos/as para contacto, xestión comercial, oferta de servizos, xestión de clases, xestión de expedientes, xestión de recibos de facturación etc. Consentimento expreso do/a interesado/a
Xestión laboral externa Datos dos traballos dos asociados a quen presta servizos de xestión laboral para confección de nóminas etc. Relación contractual
Xestión fiscal contable externa Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contables de los asociados/as Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable o de terceiros/as